Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 77-ЕП
София, 4 април 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Тринадесети район – Пазарджишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Пазарджик с вх. № ЕП-05-13/28.03.2014 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от ИК и протокол от 28.03.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партии и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Тринадесети район - Пазарджишки, поради което съставът на РИК в Тринадесети район - Пазарджишки, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Пазарджик предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 7-ЕП от 23 март 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:


1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Тринадесети район - Пазарджишки, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Димитрова Герова- Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Георгиев Павлов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цанко Кирилов Бангьозов
СЕКРЕТАР Васвие Байрамалиева Мехмедова
ЧЛЕНОВЕ: Йордан Кирилов Кожухаров
Георги Лазаров Добрев
Сашо Асенов Гешев
Тинко Василев Василев
Атанаска Стоичкова Гочева
Лиляна Димитрова Мърхова- Присадникова
Николай Василев Чалъков
Цветанка Иванова Христоскова
Али Ахмедов Чешмеджиев
Стойчо Николов Власев
Михаил Иванов Караджов

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 април 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения