Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 769-НС
София, 21 август 2014 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрация на партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Централната избирателна комисия с Решение № 759-НС от 20 август 2014 г. е регистрирала политическа партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс.

С писмо изх. № 90-03-627 от 21.08.2014 г. и протокол от 21.08.2014 г. на ГД „ГРАО" в МРР в изпълнение на чл. 135, ал. 2 от ИК и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК е установено, че не са изпълнени условията на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс.

От протокола се установява, че е налице несъответствие между записите на хартиен носител (3414) и тези в структурирания електронен вид (2385). Друго несъответствие е, че лицата в списъка в структуриран електронен вид са вписани в последователност, която не съответства на данните от хартиения носител. При извършената проверка в ГД „ГРАО" по реда на чл. 135, ал. 1 от ИК са установени 480 грешни ЕГН.

Предвид изложеното и на основание чл. 135, ал. 5 във връзка с чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., извършена с Решение № 759-НС от 20 август 2014 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

759-НС/

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения