Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 768-ПВР/МИ
София, 14 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК – Тополовград, област Хасково

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-586/12.09.2011 г. от Ивелина Величкова Браткова-Гуглева, представляваща ПП „Движение за права и свободи", редовно преупълномощена с пълномощно № 26-9-ПВР-МИ,2011/18.07.2011 г. от Мехмед Атаман, за промяна в състава на ОИК - Тополовград. Към предложението са приложени: молба от Валентина Кирилова Марийчева за освобождаването й като секретар на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Кремена Димова Велева.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК в община Тополовград, област Хасково, Валентина Кирилова Марийчева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 3 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК в община Тополовград, област Хасково, Кремена Димова Велева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения