Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 767-МИ
София, 14 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалби срещу решение № 14-ПВР/МИ от 01.09.2011 г. на ОИК в община Стамболийски, област Пловдив

Постъпили са жалби с вх. № 658 и № 659 от 03.09.2011 г. от Атанас Венков Мавродиев - пълномощник на ПП „ВМРО - Българско национално движение" за община Стамболийски, срещу Решение № 14-ПВР/МИ от 01.09.2011 г. на ОИК - Стамболийски, област Пловдив. Към жалбата са приложени атакуваното решение и пълномощно установяващо легитимацията на жалбоподателя. Прави се оплакване за незаконосъобразност на атакуваното решение, като постановено в нарушение на чл. 300, ал. 2, чл. 301, чл. 302 от ИК във връзка с чл. 43, ал. 5, чл. 52, ал. 4, чл. 58, ал. 1, чл. 84 и други от ЗАНН.
Жалбата е подадена в срок и е допустима, разгледана по същество е неоснователна.
Незаконосъобразно е твърдението на жалбоподателя за нарушение на нормите на чл. 300-302 от ИК, доколкото актосъставител по смисъла на чл. 300, ал. 2 от ИК е председателят на съответната избирателна комисия, а не самата ОИК. Не съществува задължение по закон ОИК да връчва преписи от своите решения на страните. Съобщаването на решението на ОИК се извършва чрез обявяването им на общодостъпно място определено с решение на ОИК. Ето защо жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8, чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 300-302 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Атанас Венков Мавродиев - пълномощник на ПП „ВМРО - Българско национално движение", срещу Решение № 14-ПВР/МИ от 01.09.2011 г. на ОИК в община Стамболийски, област Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения