Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 766-МИ
София, 14 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалби срещу решение № 74-МИ/05.09.2011 г. на ОИК в община Пловдив, област Пловдив

Постъпили са жалби с вх. № 736 от 08.09.2011 г. от Дани Стефанова Каназирева - председател на ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ", вх. № 752 от 09.09.2011 г. от Цветелин Никифоров Цонев - представител на коалиция „КАУЗА ЗА ПЛОВДИВ" и вх. № 768 от 09.09.2011 г. от Величко Апостолов и всичките срещу Решение № 74-МИ от 05.09.2011 г. на ОИК в община Пловдив, област Пловдив. Към жалбите са приложени: копия от атакуваното решение на ОИК - Пловдив; сигнал с вх. № 84 от 02.09.2011 г.; сигнал от 03.09.2011 г.; пълномощни за лицата подали жалбите; протоколи за констатации от 05.09.2011 г. - 6 броя; актове за установяване на административно нарушение от 05.09.2011 г. - № 3, № 5, № 7; протокол № 13 от 05.09.2011 г. на ОИК - Пловдив; снимков материал; копие от вестник и от листовка на предизборна коалиция „КАУЗА ЗА ПЛОВДИВ".
В жалбите се правят оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното решение. Твърди се, че са нарушени разпоредбите на чл. 33, ал. 1, т. 17, чл. 128, чл. 133 и чл. 134 от ИК. Според жалбоподателите Изборният кодекс не съдържа забрана за разпространяване на агитационни материали - плакати, реклами, обръщения и др. извън срока по чл. 128 от ИК, както и че в разпоредбата на чл. 134 и чл. 135 не са наложени императивни времеви ограничения в разпространяването на агитационните материали. Според жалбоподателите техните действия не попадат и в приложното поле на чл. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.
Жалбите на ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ" и коалиция „КАУЗА ЗА ПЛОВДИВ" са подадени в срок и са допустими. Жалбата на Величко Апостолов е подадена след изтичане на срока за обжалване, доколкото атакуваното решение е обявено на 05.09.2011 г., а жалбата е подадена едва на 09.09.2011 г., поради което същата е недопустима.
Разгледани по същество жалбите на ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ" и коалиция „КАУЗА ЗА ПЛОВДИВ" са основателни. Действително Изборният кодекс не съдържа разпоредби и забрани, които да ограничават правата на гражданите, политическите партии и коалиции и местните коалиции да разпространяват агитационни материали преди започване на предизборната кампания. Изводът на ОИК - Пловдив, че е налице нарушение на чл. 128 от ИК е незаконосъобразен. Общинската избирателна комисия не разполага с компетентност по отношение на агитацията и рекламата извън пределите на предизборната кампания.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8, чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 128 и чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 74-МИ/05.09.2011 г. на ОИК - Пловдив, област Пловдив изцяло.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения