Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 762-НС
София, 20 август 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия във Втори изборен район – Бургаски

Постъпило е заявление с вх. № НС-05-25 от 11.08.2014 г. от Николай Асенов Тишев - упълномощен представител на Михаил Райков Миков, представляващ коалиция „Коалиция за България", за извършване на промяна в РИК във Втори изборен район - Бургаски. Предлага се на мястото на Тодор Костадинов Мархолев - член на РИК във Втори изборен район - Бургаски, да бъде назначен Йордан Георгиев Петков.

Към предложението са приложени: молба по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК от Тодор Костадинов Мархолев за освобождаването му от състава на РИК; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Йордан Георгиев Петков. Оригиналът на пълномощното, удостоверяващо представителната власт на Николай Асенов Тишев, е приложено към документите за проведените консултации при областния управител на Бургас.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 60, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК във Втори изборен район - Бургаски, Тодор Костадинов Мархолев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК във Втори изборен район - Бургаски, Йордан Георгиев Петков, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения