Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 762-ПВР/МИ
София, 13 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Криводол, област Враца, назначена с Решение № 184-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-506/31.08.2011 г. от Йордан Желязков Иванов - упълномощен представител на ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД", за промяна в състава на ОИК в община Криводол, област Враца. Предлага се Емил Георгиев Атанасов, ЕГН ..., да бъде освободен като член на ОИК в община Криводол, област Враца, и на негово място да бъде назначена за член на комисията Геновева Стаменова Гешовска, ЕГН .... Към предложението са приложени: заявление от Емил Георгиев Атанасов за освобождаването му като член на ОИК в община Криводол; декларация съгласно чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от диплома за завършено висше образование и копие от личната карта на Геновева Стаменова Гешовска. Към преписката е налице и пълномощно на името на Йордан Желязков Иванов, като упълномощен представител на ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" за община Криводол.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Криводол, област Враца, Емил Георгиев Атанасов, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 17 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Криводол, област Враца, Геновева Стаменова Гешовска, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения