Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 76-ПВР/МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: финансиране на предизборната кампания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

На основание  чл. 26, ал. 1, т. 1 и 19 и чл. 150 - 160 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия (ЦИК)

 

Р Е Ш И:

 

1. Предизборната кампания се финансира със средства на кандидатите и на регистриралите ги политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети.

2. Партиите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, могат да финансират предизборните си кампании със:

а) собствени средства на партиите;

б) средства на членовете на инициативните комитети;

в) средства на кандидатите;

г) дарения от физически лица.

3. Коалициите от партии, регистрирали кандидати, могат да финансират предизборните си кампании със:

а) собствени средства на партиите, които участват в тях;

б) средства на кандидатите;

в) дарения от физически лица.

4. Финансирането от физическо лице се извършва чрез:

а) Дарение

- дарението от едно физическо лице за една партия или коалиция от партии не може да надхвърля повече от 10 000 лв. за една календарна година.

- дарението от едно физическо лице за един инициативен комитет и регистрирания от него кандидат не може да надхвърля повече от 10 000 лв.

- когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли 1000 лв., то представя декларация по образец (Приложение № 80 от изборните книжа за президент и вицепрезидент на републиката/Приложение № 97 от изборните книжа за общински съветници и кметове) за произход на дарените средства.

- когато кампаниите се финансират със средства от кандидати и членове на инициативни комитети и общият размер на средствата от един кандидат или член на инициативен комитет надхвърли 1000 лв., се представя декларация по образец (Приложение № 81 от изборните книжа за президент и вицепрезидент на републиката/Приложение № 98 от изборните книжа за общински съветници и кметове).

б) предоставяне за безвъзмездно ползване на партии, коалиции от партии или инициативни комитети само собствени движими и недвижими вещи.

Когато едно физическо лице предостави за безвъзмездно ползване свои движими или недвижими вещи за предизборните кампании, то представя декларация по образец за собствеността на тези вещи (Приложение № 82 от изборните книжа за президент и вицепрезидент на републиката/Приложение № 99 от изборните книжа за общински съветници и кметове). Декларацията се подава от всяко физическо лице - български гражданин, предоставило имущество за временно и безвъзмездно ползване. Декларира се всяка вещ с индивидуализиращите я белези.

в) предоставяне на партии, коалиции от партии или инициативни комитети безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд.

5. Забранява се финансиране на предизборните кампании:

а) с анонимни дарения под каквато и да е форма;

б) от юридически лица и от еднолични търговци;

в) от чуждестранни физически лица, с изключение на лицата - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които имат избирателни права по Изборния кодекс;

г) от религиозни институции;

д) от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

Субектите по букви „б" до „д"  не могат да предоставят за предизборните кампании движими и недвижими вещи за безвъзмездно ползване, както и безвъзмездни услуги под каквато и да е форма.

6. Всички  изисквания за финансирането на предизборните кампании по настоящото решение  се прилагат и когато кампаниите се финансират със средства на кандидат или на член на инициативен комитет.

7. Приходите и разходите, свързани с предизборните кампании на стойност над 1000 лв., се извършват по банков път.

8. При произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката общият размер на финансирането на предизборна кампания на партия, коалиция от партии и инициативен комитет не може да надхвърля 2 000 000 лв.

9. При произвеждане на избори за общински съветници и кметове общият размер на финансирането на предизборна кампания на партия/коалиция от партии не може да надхвърля 8 000 000 лв.

10. В рамките на общия размер на финансирането по т. 9 при произвеждане на избори за общински съветници за един кандидат за общински съветник може да се разходват не повече от 5000 лв.

11. В рамките на общия размер на финансирането по т.9 при произвеждане на избори за кметове на общини за кандидат за кмет на община може да се разходват:

а) за община с население до 30 000 жители - до 25 000 лв.;

б) за община с население до 60 000 жители - до 50 000 лв.;

в) за община с население до 100 000 жители - до 100 000 лв.;

г) за община с население до 200 000 жители - до 250 000 лв.;

д) за община с население до 500 000 жители - до 500 000 лв.;

е) за община с население над 500 000 жители - до 1 000 000 лв.

12. В рамките на общия размер на финансиране по т. 9 при произвеждане на избори за кметове на кметства за кандидат за кмет на кметство може да се разходват:

а) за кметство с население до 1000 жители - до 2000 лв.;

б) за кметство с население до 3000 жители - до 6000 лв.;

в) за кметство с население над 3000 жители - до 10 000 лв.

13. Максималният размер на финансовите средства, който инициативните комитети могат да изразходят за кандидати за общински съветници, кметове на общини и кметства, не може да надвишава съответните размери по т. 10, 11 и 12 от настоящето решение. В общия размер на финансовите средства, които инициативните комитети имат право да изразходват за всяка предизборна кампания, се включват средствата на кандидата и средствата на членовете на инициативния комитет.

14. В общия размер на финансовите средства, които партиите, коалициите от партии и инициативните комитети имат право да изразходят за всяка предизборна кампания, се включват всички разрешени средства посочени в чл.150 от Изборния кодекс и т.2-4 от настоящото решение.

15. При произвеждане на различни видове избори в една календарна година изискванията на т. 8 - 14 от настоящото решение се прилагат поотделно за всеки вид избори.

16. Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в срок до 5 дни от регистрацията си за участие за всеки отделен вид избор представят пред Сметната палата данни за банковата сметка по обслужването на предизборната им кампания, представена по чл. 82, ал. 3, т. 11 (със заявлението за регистрация на партия в ЦИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката), чл. 84, ал. 4, т. 5 (със заявлението за регистрация на коалиция от партии в ЦИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката), чл. 89, ал. 3, т. 9 (със заявлението за регистрация на партия в ЦИК за изборите за общински съветници и кметове), чл. 91, ал. 4, т. 5 (със заявлението за регистрация на коалиция от партии в ЦИК за изборите за общински съветници и кметове), чл. 95, ал. 5, т. 6 (със заявлението за регистрация на местна коалиция от партии в ОИК за изборите за общински съветници и кметове) или чл. 97, ал. 8, т. 5 (към заявлението за регистрация на инициативен комитет).

17. В Сметната палата се създава единен публичен регистър на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, участващи в съответния вид избори, който се поддържа до следващите избори от същия вид.

В хода на предизборната кампания партиите, коалициите от партии и инициативните комитети изпращат новопостъпилата информация подлежаща на публикуване на хартиен и електронен носител на Сметната палата за включване в регистъра.

След провеждане на изборите в регистъра се публикуват отчетите по т. 18 от решението.

18. В срок до 30 дни след изборния ден партиите, коалициите от партии и инициативните комитети представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите от тях задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, придружен с извлечение от банковата им сметка.

Към отчетите се прилага декларация за произход на средствата, в случаите когато те са в размер над 1000 лв.

19. В срок до 30 дни от избирането му всеки общински съветник или кмет е длъжен да декларира пред съответния общински съвет източниците на финансирането и разходите, които е направил по време на предизборната кампания.

В срок до 14 дни от изтичането на срока съответният общински съвет изпраща декларациите в Сметната палата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения