Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 759-МИ
София, 13 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Галина Янева Янева – представител на местна коалиция „ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ”, срещу решение № 38 от 09.09.2011 г. на ОИК – Аврен, област Варна

Постъпила е жалба с вх. № 800 от 13.09.2011 г. на ЦИК от Галина Янева Янева - представител на местна коалиция „ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ", срещу решение № 38 от 09.09.2011 г. на ОИК - Аврен, с което решение посоченият ОИК е намерил за неоснователна жалбата на Галина Янева относно провеждане на предизборна агитация в читалище „П. Р. Славейков", с. Аврен, от Тодорка Павлова за предстоящите избори на 23 октомври 2011 г.
Жалбоподателят развива съображения за неправилност и незаконосъобразност на атакувания акт с оглед разпоредбите на закона относно провеждането на предизборната агитация, като в конкретика сочи нарушение на чл. 133 от Изборния кодекс.
Видно от изричен запис на оспореното решение същото е обявено по реда на Решение № 20-ПВР/МИ от 11 юли 2011 г. на ЦИК и в изпълнение на разпоредбата на чл. 33, ал. 2 от ИК е поставено на табло на 09.09.2011 г. в 14,00 ч. Ето защо срокът по чл. 33, ал. 3 от ИК за обжалване на решението на ОИК - Аврен, е изтекъл на 12.09.2011 г., поради което жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Галина Янева Янева - представител на местна коалиция „ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ", срещу решение № 38 от 09.09.2011 г. на ОИК - Аврен, област Варна.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения