Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 758-ПВР/МИ
София, 13 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Белово, област Пазарджик, назначена с Решение № 317-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-599 от 13.09.2011 г. от Стоянка Спасова Близнакова - упълномощен представител на ПП „ДПС", придружено с молба от Любка Сотирова Близнакова - член на ОИК - Белово, област Пазарджик, с молба да бъде освободена от заеманата длъжност в ОИК, на нейно място се предлага Константина Димитрова Велчева, като към предложението са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Константина Димитрова Велчева и пълномощно.
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Любка Сотирова Близнакова, ЕГН ..., от длъжността член на ОИК - Белово, област Пазарджик, и анулира издаденото й удостоверение № 13 от 01.09.2011 г.
2. НАЗНАЧАВА Константина Димитрова Велчева, ЕГН ..., за член на ОИК - Белово, област Пазарджик.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения