Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 757-НС
София, 17 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Камен Добринов Добрев – представляващ инициативен комитет за издигане на Бойко Йорданов Атанасов за кандидат за народен представител, срещу решение № 48-НС от 13.10.2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-12-11/16.10.2021 г. от Камен Добринов Добрев – представляващ инициативен комитет за издигане на Бойко Йорданов Атанасов за кандидат за народен представител, срещу решение № 48-НС от 13.10.2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, с което е заличена регистрацията на независимия кандидат.

В жалбата се твърди, че решението на РИК 24 – София, е неправилно и незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Жалбоподателят твърди, че протоколът на ТЗ ГРАО за проверка на списъците, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, в частта от т. 3 до т. 4.7 е неверен, тъй като ТЗ ГРАО са извършили формална проверка, без да изяснят фактическата обстановка и да установят всички относими обстоятелства по случая.

След като се запозна с преписката по жалбата в цялост, Централната избирателна комисия установи, че жалбата е допустима, като подадена в законоустановения срок, от лице с правен интерес предвид качеството му на представляващ инициативен комитет за издигане на независим кандидат за народен представител, но по същество я намира за неоснователна по следните съображения:

Видно от приложения към преписката протокол от 12.10.2021 г. на ГД „ГРАО“ в МРРБ не се установява необходимият брой избиратели съгласно чл. 257, ал. 1 ИК и Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК за регистрацията на независимия кандидат.

Централната избирателна комисия намира изводите на РИК 24 – София, за правилни и законосъобразни.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Камен Добринов Добрев – представляващ инициативен комитет за издигане на Бойко Йорданов Атанасов за кандидат за народен представител, срещу решение № 48-НС от 13.10.2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, като неоснователна.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 48-НС от 13.10.2021 г. на РИК 24 – София.

ВРЪЩА административната преписка на РИК 24 – София.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София, чрез РИК 24 – София, в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3143-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3142-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на коалиция „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3141-ЕП/НС / 23.04.2024

    относно: регистрация на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения