Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 755-НС
София, 17 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване за недействителна регистрацията на Деян Валентинов Митев като кандидат за народен представител в Дванадесети изборен район – Монтана, предложен от ПП ВОЛЯ в изборите на 14 ноември 2021 г.

С вх. № НС-00-783 от 15.10.2021 г. в ЦИК е постъпило писмо от „Информационно обслужване“ АД с констатирани несъответствия в кандидатските листи, регистрирани в районните избирателни комисии, като е посочено, че Деян Валентинов Митев е регистриран като кандидат за народен представител в кандидатските листи на ПП ВОЛЯ в три изборни района – Шести изборен район – Врачански, Дванадесети изборен район – Монтана и Петнадесети изборен район – Плевенски.

С писмо изх. № НС-15-766 от 15.10.2021 г. на ЦИК на съответните районни избирателни комисии е изпратен списъкът с установените несъответствия за изпращане на информация на ЦИК във връзка с регистрация на съответните листи.

С писмо вх. № НС-15-781/16.10.2021 г. РИК 06 – Враца, е изпратила информация, от която се установява, че листата на ПП ВОЛЯ е подадена в РИК на 11 октомври 2021 г. в 16.06 ч.

С писмо вх. № НС-15-776/16.10.2021 г. РИК 12 – Монтана, е изпратила информация, от която се установява, че листата на ПП ВОЛЯ е подадена в РИК на 12 октомври 2021 г. в 16.30 ч.

С писмо вх. № НС-15-780/16.10.2021 г. РИК 15 – Плевен, е изпратила информация, от която се установява, че листата на ПП ВОЛЯ е подадена в РИК на 12 октомври 2021 г. в 13.40 ч.

С решение № 40-ПВР/НС от 11.10.2021 г. РИК 06 – Враца, е регистрирала Деян Валентинов Митев като кандидат за народен представител по предложение на ПП ВОЛЯ.

С решение № 44-НС от 12.10.2021 г. РИК 12 – Монтана, е регистрирала Деян Валентинов Митев като кандидат за народен представител по предложение на ПП ВОЛЯ.

С решение № 15-НС от 12.10.2021 г. РИК 15 – Плевен, е регистрирала Деян Валентинов Митев като кандидат за народен представител по предложение на ПП ВОЛЯ.

При проверката на информацията, подадена от районните избирателни комисии, се установява, че първите две по време регистрации на кандидата за народен представител Деян Валентинов Митев са в РИК 06 – Враца и РИК 15 - Плевен, поради което регистрацията в РИК 12– Монтана, следва да бъде обявена за недействителна.

Съгласно чл. 254, ал. 1 ИК кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни изборни района. В случай че кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два многомандатни изборни района, съгласно чл. 254, ал. 3 ИК, действителни са първите две по време регистрации.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 254, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на Деян Валентинов Митев, ЕГН ... , като кандидат за народен представител в Дванадесети изборен район – Монтана, предложен от ПП ВОЛЯ и регистриран с решение № 44-НС от 12.10.2021 г.

Решението да се изпрати на РИК 12 – Монтана, на кандидата Деян Валентинов Митев и на ПП ВОЛЯ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения