Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 755-НС
София, 20 август 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН” за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН", представлявана от Светослав Емилов Витков в качеството му на председател и представляващ партията, чрез пълномощника Златко Кръстев Атанасов, заведено под № 13 на 20 август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 12.08.2014 г. от СГС - ТО, VI-6 състав, по ф.д. № 98/2013 г.;

2. удостоверение № 48-00-572 от 12.08.2014 г. на Сметната палата за внесен от партията финансов отчет за 2013 г.;

3. удостоверение изх. № 1100-693 от 19.08.2014 г. на Банка ДСК ЕАД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

4. образец от подписа на представляващия партията;

5.  образец от печата на партията;

6. вносна бележка от Българска народна банка от 19.08.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева;

7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3853 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

8. уведомление, подписано от председателя на ПП „Глас народен" за лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания - Андрей Първанов Бояджиев - член на ИС на ПП „Глас Народен";

9. протокол от заседание на Изпълнителния съвет на ПП „Глас Народен от 07.08.2014 г.;

10. пълномощно от Светослав Емилов Витков в полза на Андрей Първанов Бояджиев;

11. пълномощно от Светослав Емилов Витков в полза на Златко Кръстев Атанасов.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП Глас Народен.

Списъкът по т. 7 е предаден с приемо-предавателен протокол от 20 август 2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО") в МРР за проверка. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, поради което регистрацията на партията е в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на партия „ГЛАС НАРОДЕН" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира политическа партия „ГЛАС НАРОДЕН" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП Глас Народен.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения