Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 754-НС
София, 20 август 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „НОВА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „НОВА БЪЛГАРИЯ", подписано от Ивайло Петров Симеонов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 16 на 20 август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.08.2014 г. от СГС - ТО, VI-13 състав, по ф.д. № 352/2014 г.;

2. служебна бележка № 48-00-600 от 20.08.2014 г. на Сметната палата в уверение на това, че ПП „НОВА БЪЛГАРИЯ" няма задължение да внася годишни финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

3. удостоверение от 14.08.2014 г. на УниКредит Булбанк АД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

4. вносна бележка от УниКредит Булбанк АД от 20.08.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева;

5. образец от подписа на представляващия партията;

6. образец от печата на партията;

7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3751 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

8. уведомление, подписано от председателя на ПП „НОВА БЪЛГАРИЯ" за лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания - Андрея Георгиев Щерев - зам.-председател по финансовата дейност;

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „Нова България".

Списъкът по т. 7 е предаден с приемо-предавателен протокол от 20 август 2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО") в МРР за проверка. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, поради което регистрацията на партията е в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на партия „НОВА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира политическа партия „НОВА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП Нова България.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения