Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 752-НС
София, 17 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване за недействителна регистрацията на Лиляна Петрова Калчева като кандидат за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, предложена от ПП ПРАВОТО в изборите на 14 ноември 2021 г.

С вх. № НС-00-783 от 15.10.2021 г. в ЦИК е постъпило писмо от „Информационно обслужване“ АД с констатирани несъответствия в кандидатските листи, регистрирани в районните избирателни комисии, като е посочено, че Лиляна Петрова Калчева е регистрирана като кандидат за народен представител в кандидатските листи на ПП ПРАВОТО в три изборни района – Първи изборен район – Благоевградски, Двадесети и трети изборен район – София и Двадесети и четвърти изборен район – София.

С писмо изх. № НС-15-768 от 15.10.2021 г. на ЦИК на съответните районни избирателни комисии е изпратен списъкът с установените несъответствия за изпращане на информация на ЦИК във връзка с регистрация на съответните листи.

С писмо вх. № НС-15-777/16.10.2021 г. РИК 01 – Благоевград, е изпратила информация, от която се установява, че листата на ПП ПРАВОТО е подадена в РИК на 11 октомври 2021 г. в 09.20 ч.

С писмо вх. № НС-15-774/16.10.2021 г. РИК 23 – София, е изпратила информация, от която се установява, че листата на ПП ПРАВОТО е подадена в РИК на 12 октомври 2021 г. в 12.13 ч.

С писмо вх. № НС-15-783/16.10.2021 г. и № НС-15-784/17.20.2021 г. РИК – 24 – София, е изпратила информация, от която се установява, че листата на ПП ПРАВОТО е подадена в РИК на 12 октомври 2021 г. в 12.55 ч.

С решение № 46-НС от 12.10.2021 г. РИК 01 – Благоевград, е регистрирала Лиляна Петрова Калчева като кандидат за народен представител по предложение на ПП ПРАВОТО.

С решение № 39-НС от 12.10.2021 г. РИК 23 – София, е регистрирала Лиляна Петрова Калчева като кандидат за народен представител по предложение на ПП ПРАВОТО.

С решение № 41-НС от 12.10.2021 г. РИК 24 – София, е регистрирала Лиляна Петрова Калчева като кандидат за народен представител по предложение на ПП ПРАВОТО.

При проверката на информацията, подадена от районните избирателни комисии, се установява, че първите две по време регистрации на кандидата за народен представител Лиляна Петрова Калчева са в РИК 01 – Благоевград и РИК 23 – София, поради което регистрацията в РИК 24 – София, следва да бъде обявена за недействителна.

Съгласно чл. 254, ал. 1 ИК кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни изборни района. В случай че кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два многомандатни изборни района, съгласно чл. 254, ал. 3 ИК, действителни са първите две по време регистрации.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 254, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на Лиляна Петрова Калчева, ЕГН ..., като кандидат за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, предложена от ПП ПРАВОТО и регистрирана с решение № 41-НС от 12.10.2021 г.

Решението да се изпрати на РИК 24 – София, на кандидата Лиляна Петрова Калчева и на ПП ПРАВОТО.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения