Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 752-МИ
София, 13 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Кръстьо Петров – областен координатор на ПП „АТАКА” – Ямбол, срещу решения № 106-МИ и № 107-МИ от 07.09. 2011 г. на ОИК в община Ямбол, област Ямбол

Постъпила е жалба с вх. № 755 от 09.09.2011 г. на ЦИК от Кръстьо Петров, пълномощник на ПП „АТАКА", срещу решения № 106-МИ и 107-МИ от 07.09.2011 г. на ОИК в община Ямбол, област Ямбол, с които е регистрирана местна коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ", съставена от ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ", ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА", ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА", „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" за участие в изборите за кмет на община Ямбол и за общински съветници в община Ямбол на 23 октомври 2011 г.
Жалбоподателят твърди, че има нарушение при приемане на документите за регистрация на местна коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ", тъй като местната коалиция не е изпълнила дадените указания, с което е нарушена разпоредбата на чл. 95, ал. 6 и 7 от ИК. Излага съображения, че представената от местната коалиция банкова сметка е открита след изтичане на законовия срок за регистрация на партии и коалиции от партии - 28 август 2011 г., поради което обжалваните решения са незаконосъобразни.
Жалбата е допустима като подадена от лице, имащо правен интерес от обжалване и в срока по чл. 33, ал. 3 от ИК. Решение № 106-МИ от 07.09.2011 г. и решение № 107-МИ от 07.09.2011 г. на ОИК - Ямбол, са обявени на 07.09.2011 г. в 19,00 ч. Жалбата е депозирана чрез Общинската избирателна комисия - Ямбол, до Централната избирателна комисия на 09.09.2011 г. Разгледана по същество същата е неоснователна.
С Решение № 654-МИ от 01.09.2011 г. на ЦИК Централната избирателна комисия е отменила решения № 4-МИ и № 5-МИ от 19.08.2011 г. и решения № 94-МИ и № 95-МИ от 27.08.2011 г. на ОИК в община Ямбол и е указала на Общинска избирателна комисия - Ямбол, да даде на местна коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ", съставена от ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ", ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА", ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА", ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" указания да представи удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на една от участващите в състава й партии в 3-дневен срок. В изпълнение на решението на ЦИК ОИК - Ямбол, на 2 септември 2011 г. в 14,40 ч. е дала указание на представляващия местната коалиция Георги Зафиров да представи в тридневен срок удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на една от включените в състава на коалицията партии. Това обстоятелно е отразено в регистъра на политическите партии и коалиции от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове. В дадения срок местната коалиция „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ" е представила удостоверение изх. № 100-0081 от 02.09.2011 г. на „ОББ" АД, клон Аида Хасково. Представеното удостоверение удостоверява, че политическа партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ", включена в състава на местната коалиция, е открила банкова сметка на 2 септември 2011 г., която ще обслужва предизборната кампания на местната коалиция, т. е. налице е новооткрита банкова сметка по смисъла на чл. 95, ал. 5, т. 6 от Изборния кодекс.
С решение № 106-МИ от 07.09.2011 г. след изпълнение на дадените указания за отстраняване на нередовностите по документите за регистрация ОИК - Ямбол, е регистрирала местна коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ" за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г., а с решение № 107-МИ от 07.09.2011 г. е регистрирала местна коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ" за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното решения № 106-МИ и № 107-МИ от 07.09.2011 г. на ОИК - Ямбол, следва да бъдат потвърдени, а жалбата оставена без уважение.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 755 от 09.09.2011 г. на ЦИК, подадена от Кръстьо Петров, пълномощник на ПП „АТАКА", срещу решения № 106-МИ и 107-МИ от 07.09.2011 г. на ОИК в община Ямбол, област Ямбол, с които е регистрирана местна коалиция от партии „ЕДИННИ ЗА ЯМБОЛ", съставена от ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ", ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА", ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА", „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" и „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" за участие в изборите за кмет на община Ямбол и за общински съветници в община Ямбол на 23 октомври 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения