Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 751-МИ
София, 15 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: допълнение на Решение № 1666-МИ от 8 ноември 2019 г. на ЦИК относно определяне с методика на възнагражденията на членовете на ОИК за заседания и дежурства

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 83, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

Допълва Решение № 1666-МИ от 8 ноември 2019 г. на ЦИК, като създава нова точка 4:

„4. За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен държавен орган, членовете на ОИК получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението по т. 1 от решението.“

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

1666-МИ/

Календар

Решения