Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 75-НС
София, 20 май 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Седми район – Габровски, за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е предложение от областния управител на област Габрово с вх. № НС-05-83\18 от 16.05.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 14.05.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Седми район – Габровски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 5-НС от 12 май 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Седми район –Габровски, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Николаева Недева

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Юлия Петрова Ненова

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Васил Николаев Найденов

ЕГН

СЕКРЕТАР:

Даниела Радославова Райкова

ЕГН

ЧЛЕНОВЕ:

Мирослава Стефанова Иванова

ЕГН

 

Христина Христова Петкова

ЕГН

 

Валентина Иванова Жечева

ЕГН

 

Любомир Димчев Банев

ЕГН

 

Николай Мариянов Николов

ЕГН

 

Соня Борисова Семова

ЕГН

 

Евгени Василев Попов

ЕГН

 

Христо Савчев Башев

ЕГН

 

Евгени Йорданов Мичев

ЕГН

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 22 май 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения