Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 75-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", подписано от представляващия и председател на партията Александър Трифонов Томов, заведено под № 37 на 1 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 07.07.1998 г. по ф.д. № 5930/1998 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 1 състав, по ф. д. № 5930/1998 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 59 на „Държавен вестник", бр. 82 от 17.07.1998 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение от 26.02.2011 г. на НПС на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и регистрацията й в ЦИК; препис-извлечение от протокол от заседание на НПС на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ от 26.02.2011 г.; препис-извлечение от протокол от заседание на НПС на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ от 18.06.2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-318 от 05.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 01.07.2011 г., издадено от СГС - ТО, по ф.д. № 5930/1998 г.; удостоверение № НД-11-479 от 20.07.2011 г. от „СИБАНК" ЕАД, за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; пълномощно от представляващия партията Александър Трифонов Томов на Бисер Тодоров Смиленски; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 10 064 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

След извършена проверка от ГД „ГРАО" на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията, се установява, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, съгласно протокол от 05.08. 2011 г.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 89 и чл. 90, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения