Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 747-НС
София, 20 август 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ“ (ОБ) за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ" (ОБ), подписано от Илиана Райчева Сиракова в качеството й на председател и представляващ партията, заведено под № 15 на 20 август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 13.08.2014 г. от СГС - ТО, VI-4 състав, по ф.д. № 660/2013 г.;

2. удостоверение № 48-00-578 от 13.08.2014 г. на Сметната палата в уверение на това, че ПП „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ" (ОБ) няма задължение да внася годишни финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

3. удостоверение изх. № 161-25 от 14.08.2014 г. на Първа инвестиционна банка АД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

4. платежно нареждане от Райфайзенбанк от 19.08.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева;

4. образец от подписа на представляващия партията;

5. образец от печата на партията;

7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3880 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

8. уведомление, подписано от председателя на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ" (ОБ) за лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания - Николай Николаев Величков - главен секретар на партията;

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ" (ОБ).

Списъкът по т. 7 е предаден с приемо-предавателен протокол от 20.08.2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО") в МРР за проверка. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, предвид което регистрацията на партията се извършва в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на партия „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ" (ОБ) за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира политическа партия „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ" (ОБ) за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ (ОБ).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

801-НС/

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения