Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 746-НС
София, 20 август 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „БСП лява България“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление от коалиция „БСП лява България", подписано от представляващия Михаил Райков Миков, заведено под № 6 на 20 август 2014 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

- решение от 19.08.2014 г. за образуване на коалиция „БСП лява България", подписано от представляващите партия „Българска социалистическа партия", представлявана от Михаил Миков, партия „Партия Български социалдемократи", представлявана от Георги Анастасов, партия „Движение за социален хуманизъм", представлявана от Александър Радославов; партия „Европейска сигурност и интеграция", представлявана от Тома Янков Томов, партия „Комунистическа партия на България", представлявана от Александър Паунов, партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски", представлявана от Спас Панчев, партия „Нова зора", представлявана от Минчо Мънчев Минчев, партия „Политическо движение ЕВРОРОМА", представлявана от Цветелин Цанов Кънчев, партия „Политически клуб „Екогласност", представлявана от Емил Георгиев; партия „Партия на българските комунисти", представлявана от Васил Коларов; партия „Обединена социалдемокрация", представлявана от Йордан Гергов, партия „Политическо движение „Социалдемократи", представлявана от Елена Нонева и партия „Съюз на комунистите в България", представлявана от Павел Иванов.

- удостоверение за актуално състояние на партия „Българска социалистическа партия" от 20.08.2014 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 1969/1990 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „Партия Български социалдемократи" от 12.08.2014 г. от СГС, VІ-5 състав, по ф.д. № 11104/2002 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „Движение за социален хуманизъм" от 07.08.2014 г. от СГС, VІ-5 състав, по ф.д. № 5006/2003 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „Европейска сигурност и интеграция" от 07.08.2014 г. от СГС, VІ-4 състав, по ф.д. № 3595/2001 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „Комунистическа партия на България" от 11.08.2014 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 902/1997 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски" от 12.08.2014 г. от СГС, VІ-12 състав, по ф.д. № 7371/1993 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „Нова зора" от 12.08.2014 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 15936/1993 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „Политическо движение ЕВРОРОМА" от 07.08.2014 г. от СГС, VІ-7 състав, по ф.д. № 135/2001 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „Политическо движение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" от 11.08.2014 г. от СГС, VІ-7 състав, по ф.д. № 8812/2000 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „Партия на българските комунисти" от 08.08.2014 г. от СГС, VІ-7 състав, по ф.д. № 4526/1999 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „Политически клуб „ЕКОГЛАСНОСТ" от 14.08.2014 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 2471/1990 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" от 14.08.2014 г. от СГС, VІ-3 състав, по ф.д. № 29/2009 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" от 18.08.2014 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 13675/1995 г.;

- образец от подписа на представляващия коалицията;

- образци от подписите на представляващите партиите - 13 бр.;

- образци от печатите на партиите - 13 бр.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-583 от 14.08.2014 г. за внесени от партия „Българска социалистическа партия" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-568 от 12.08.2014 г. за внесени от партия „Партия Български социалдемократи" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-534 от 08.08.2014 г. за внесени от партия „Движение за социален хуманизъм" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-537 от 08.08.2014 г. за внесени от партия „Европейска сигурност и интеграция" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-561 от 12.08.2014 г. за внесени от партия „Комунистическа партия на България" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-565 от 12.08.2014 г. за внесени от партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-559 от 12.08.2014 г. за внесени от партия „Нова зора" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-536 от 08.08.2014 г. за внесени от партия „Политическо движение ЕВРОРОМА" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-580 от 13.08.2014 г. за внесени от партия „Политическо движение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-550 от 11.08.2014 г. за внесени от партия „Партия на българските комунисти" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-586 от 14.08.2014 г. за внесени от партия „Политически клуб „ЕКОГЛАСНОСТ" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-588 от 15.08.2014 г. за внесени от партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-593 от 19.08.2014 г. за внесени от партия „СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- банково удостоверение с изх. № 1148 от 13.08.2014 г. от „Юробанк България" АД за открита банкова сметка на „Българска социалистическа партия", която ще обслужва само предизборната кампания на коалиция „БСП лява България";

- платежно нареждане от 13.08.2014 г. от „Юробанк България" АД за внесен безлихвен депозит по чл. 129 от ИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България;

- информация за партията и за лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция „БСП лява България" във връзка с предизборната кампания - Михаил Райков Миков - председател;

- списък от 9999 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител в три класьора и списък в структуриран вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като „БСП лява България".

Списъкът с избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, е предаден с приемо-предавателен протокол от 20.08.2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО") в МРР за проверка. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, поради което регистрацията на коалицията се извършва в условията на неприключила процедура по чл. 142, ал. 4 от ИК.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. коалиция БСП лява България.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 140 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „БСП лява България" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: БСП лява България.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения