Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 746-ПВР/МИ
София, 12 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Сунгурларе, област Бургас, назначена с Решение № 255-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-557/07.09.2011 г. от Таня Георгиева Василева - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Сунгурларе, област Бургас. Предлага се на мястото на члена на комисията Ренета Костадинова Василева да бъде назначена Стефка Тодорова Желева. Към предложението са приложени: молба от Ренета Костадинова Василева за освобождаването й, като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Стефка Тодорова Желева.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Сунгурларе, област Бургас, Ренета Костадинова Василева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 9 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Сунгурларе, област Бургас, Стефка Тодорова Желева, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения