Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 745-НС
София, 20 август 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК", подписано от Стамен Стаменов Янев - упълномощен от Божидар Цецов Лукарски, Радан Миленов Кънев, Меглена Щилиянова Кунева, Корман Якубов Исмаилов, Николай Нанков Ненчев и проф. Тодор Александров Танев - представляващи коалицията, заведено под № 5 на 19 август 2014 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

- предизборно коалиционно споразумение за образуване на коалицията „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" от 19.08.2014 г. и участие на коалицията в изборите за народни представители на 05.10.2014г, подписано от представляващите партия „Български земеделски народен съюз" (БЗНС), партия „Движение България на гражданите" (ДБГ), партия „Демократи за силна България" (ДСБ); партия „Народна партия свобода и достойнство" (НПСД) и партия „Съюз на демократичните сили" (СДС);

С коалиционното споразумение са определени представляващите коалицията лица, както и партията, която отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията - „Демократи за силна България".

- удостоверение за актуално състояние на ПП „Български земеделски народен съюз", издадено на 06.08.2014 г. от СГС, ТО, VІ-9 с-в, по ф.д. № 2274/1990;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „Движение България на гражданите", издадено на 07.08.2014 г. от СГС, ТО, VІ-3 с-в, по ф.д. № 492/2012;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „Демократи за силна България", издадено на 12.08.2014 г. от СГС, ТО, VІ-16 с-в, по ф.д. № 6019/2004;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „Народна партия свобода и достойнство", издадено на 13.08.2014 г. от СГС, ТО, VІ-17

с-в, по ф.д. № 875/2012;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „Съюз на демократичните сили", издадено на 08.08.2014 г. от СГС, ТО, VІ-7 с-в, по ф.д. № 1661/1997;

- удостоверение от Сметната палата, изх. № 48-00-531 от 08.08.2014 г., на ПП „Български земеделски народен съюз" за внесени финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата, изх. № 48-00-569 от 12.08.2014 г., на ПП „Движение България на гражданите" за внесени  финансови отчети за 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата, изх. № 48-00-589 от 15.08.2014 г., на ПП „Демократи за силна България" за внесени финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата, изх. № 48-00-530 от 08.08.2014 г., на ПП „Народна партия свобода и достойнство" за внесен финансов отчет за 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата, изх. № 48-00-585 от 14.08.2014 г., на ПП „Съюз на демократичните сили" за внесени финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- образци от печатите на партиите - 5 бр.;

- образци от подписите на представляващите партиите - 5 бр.;

- образец от подписа на Тодор Александров Танев като представляващ Граждански съвет на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК";

- банково удостоверение от „Алианц България Холдинг" за банкова сметка с изх. № 122-0677 от 15 август 2014 г., на името на партия „Демократи за силна България", която ще обслужва само предизборната кампания на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК";

- вносна бележка от „Алианц банк България" по чл. 129 от ИК за внесен безлихвен депозит за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.;

- пълномощно от представляващите коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" в полза на Стамен Стаменов Янев, Мария Димитрова Вълканова и Атанас Петров Атанасов;

- списък от 6080 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.

Съгласно чл. 10 от Предизборното коалиционно споразумение от 19 август 2014 г. лицата Любен Петров  и Петър Москов ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност, свързани с предизборната кампания, както и счетоводната им отчетност. Съгласно чл. 12 от Предизборното коалиционно споразумение управлението и разпореждането със средствата по банковата сметка може да се извършва с подписите на следните три лица Кристина Павлова Мерджанова, Елеонора Ангелова Тенева и Марио Йорданов Милушев.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС.

От протокол с вх. № НС-04-03-15 от 20 август 2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК".

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, б. „а" и чл. 140 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения