Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 745-ПВР/МИ
София, 12 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Бойчиновци, област Монтана, назначена с Решение № 380-ПВР/МИ от 17.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-593/12.09.2011 г. от Надя Димитрова Йосифова-Антова - упълномощен представител на КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, за промени в ОИК - Бойчиновци, област Монтана. Предлага се на мястото на члена на комисията Петя Николова Тодорова да бъде назначена Марийка Димитрова Младенова. Към предложението са приложени: молба от Петя Николова Тодорова за освобождаването й, като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Марийка Димитрова Младенова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Бойчиновци, област Монтана, Петя Николова Тодорова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 12 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Бойчиновци, област Монтана, Марийка Димитрова Младенова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения