Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 744-НС
София, 20 август 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „Национално движение за стабилност и възход“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „Национално движение за стабилност и възход", подписано от Антония Стефанова Първанова - председател и представляващ партията, заведено под № 8 на 19 август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 06.08.2014 г. от СГС - ФО, VI-10 състав, по ф.д. № 3631/2002 г.;

2. образец от подписа на представляващия партията;

3. образец от печата на партията;

4. удостоверение № 48-00-558 от 12.08.2014 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

5. удостоверение изх. № 2700 от 19.08.2014 г. на „Банка ДСК" ЕАД, Регионален център София-Запад, Финансов център „Калоян", за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

6. вносна бележка от 18.08.2014 г., издадена от „Банка ДСК" ЕАД за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК в размер на 2500 лева;

7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 3576 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;

8. информация за лицето, което ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания - Мария Кирилова Николова, главен счетоводител ПП „НДСВ".

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: НДСВ.

От протокол с вх. № НС-04-03-14 от 20.08.2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „Национално движение за стабилност и възход" в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „Национално движение за стабилност и възход".

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на политическа партия „Национално движение за стабилност и възход" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135, ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „Национално движение за стабилност и възход" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: НДСВ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения