Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 742-НС
София, 14 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „Демократична България – Обединение“ срещу решение № 51-НС от 12.10.2021 г. на РИК в Двадесети и седми изборен район – Старозагорски

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № НС-11-172/13.10.2021 г. от коалиция „Демократична България – Обединение“ чрез процесуален представител адв. Надежда Йорданова, срещу решение № 51-НС от 12.10.2021 г. на РИК в Двадесети и седми изборен район – Старозагорска, с което е отказана регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от коалиция „Демократична България – Обединение“ за Двадесети и седми изборен район – Старозагорски, за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на оспорваното решение, твърди се, че същото е постановено в нарушение на процесуалния и материалния закон. В тази връзка е изискана цялата преписка по решение № 51-НС от 12.10.2021 г. на РИК в Двадесети и седми изборен район – Старозагорски.

Жалбата е подадена от лице с правен интерес, в срок и срещу подлежащ на оспорване акт, поради което се явява допустима.

Разгледана по същество, същата се явява неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена, а Решение № 51-НС от 12.10.2021 г. на РИК в Двадесети и седми изборен район – Старозагорски, следва да бъде потвърдено като правилно, мотивирано и законосъобразно, тъй като се основава на обоснована преценка на събраните доказателства, издадено е в съответствие с приложимите за казуса материалноправни разпоредби, като е постановено при спазване на процесуалните правила.

Централната избирателна комисия приема за установена следната фактическа обстановка:

На 12.10.2021 г., в 16,15 ч., съгласно представеното извлечение от Регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (Приложение № 82-НС от изборните книжа), в РИК 27 – Стара Загора, постъпва предложение (Приложение № 73-НС) от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов в качеството им на представляващи коалиция „Демократична България – Обединение“ за регистрация на листа с кандидати за народни представители от коалиция „Демократична България – Обединение“ за Двадесети и седми изборен район – Старозагорски, за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. Предложението е с приносители А. В. С. и М. В. О.. За А. В. С. е представено пълномощно (копие, незаверено, подписано с електронен подпис) от представляващите коалицията Атанас Атанасов и Христо Иванов, съгласно което А. С. има право да подаде в РИК –27 кандидатска листа и да получава документи във връзка с това.

Към предложението са приложени копия на документи – 1 брой пълномощно и 19 броя заявление-декларация (Приложение № 78-НС) по чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК, подписани от предложените кандидати за народни представители.

Предоставена е и флаш памет, на която е установено следното съдържание: електронна таблица с имената на кандидатите във формат Excel, предложението и пълномощното на приносителя.

При отваряне на флаш паметта РИК констатира, че електронните подписи са положени от лицата, представляващи партиите, участващи в коалицията. След проверката флаш паметта е върната на приносителя.

Видно от вписаната към вх. № 27/12.10.2021 г. в Регистъра на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (приложена към преписката) забележка, приемащите членове на РИК са установили, че предложението за регистрация на кандидатската листа и пълномощното, с което приносителят на документите е упълномощен за това, не са подписани, тъй като макар върху тях да се вижда поставена сигнатура, визуализираща електронно подписване на представените книжа, същите са разпечатка – копие без заверка „вярно с оригинала“. В този смисъл са дадени указания на приносителите да бъдат заверени с „вярно с оригинала“ представените разпечатани книжа (предложение и пълномощно), същите да бъдат изпратени до 17,00 часа на 12.10.2021 г на електронната поща на РИК (в срока за регистрация), съответно документите да бъдат подписани собственоръчно от представляващите коалицията. Приносителите отказват да извършат исканите заверки „вярно с оригинала“.

В 17,36 часа, след изтичане на срока на регистрация, на електронната поща на РИК – Стара Загора, постъпва имейл с подател Надежда Йорданова (ел. поща), съдържащ прикачен файл с наименование „27_PoA_Registracia_Kandidati.pdf“. В 17,38 часа, от същия имейл и подател е получен втори файл с наименование „27_Предложение_РИК.pdf“. Посоченият имейл, както е установила РИК, не е сред официално декларираните електронни адреси за кореспонденция на коалиция „Демократична България – Обединение“.

В 18,02 часа, по време на заседание на РИК, от представител на жалбоподателя е предоставена флаш памет на комисията.

След проведени разисквания РИК – Стара Загора, е счела, че не са спазени изискванията на чл. 255, ал. 1, т.1 от Изборния кодекс и на Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на кандидатите за народни представители за изборите на 14 ноември 2021 г., тъй като не са изпълнени указанията, дадени към представителите на жалбоподателите, съответно липсват валидно подписано предложение (Приложение № 73-НС) и пълномощно на приносителите от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, в качеството им на представляващи коалиция „Демократична България – Обединение“. Поради което постановява оспореното Решение № 51-НС от 12.10.2021 г., с което е отказана регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от коалиция „Демократична България – Обединение“ за Двадесети и седми изборен район – Старозагорски, за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Описаната фактическа обстановка се потвърждава от представените официални свидетелстващи документи – протокол № 6 от заседание на РИК 27 от 12.10.2021 г., извлечение от регистър (Приложение № 82-НС от изборните книжа), както и от останалите представени по преписката документи, включително не се оспорва и от жалбоподателя, който чрез процесуалния си представител в жалбата потвърждава, че представените документи не са били подписани в оригинал, нито са били изпълнени дадените от РИК указания.

Централната избирателна комисия счита, че изложените в жалбата съображения за валидност на представените документи с оглед електронната им идентификация и позоваването на разпоредбите на Закона за електронния документ и Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета, са неотносими към производството по регистрация на кандидатска листа за участие в избори по изборното законодателство. Без да изпада в детайли по отношение на основни гражданскоправни и административно правни постулати, Централната избирателна комисия счита, че в специалния закон – Изборния кодекс, изрично се уреждат случаите, в които е налице възможност за ползване на електронен подпис. Нормативната уредба на тези хипотези при широко тълкуване може да се възприеме като съгласие по смисъла на чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕП на държавата за обмен на информация, подписана с електронен подпис, но предвид правната сфера и категорията обществени отношения, които регламентира Изборният кодекс, е ясна волята на законодателя за изрична и изчерпателна уредба на тези случаи. В този смисъл ЦИК възприема изложените в протокол № 6 от 12.10.2021 г. при обсъжданията аргументи с дадените примери по чл. 141 и чл. 161 от Изборния кодекс, където законодателят е допуснал използването на електронен подпис чрез изрично упоменаване. Правилни и законосъобразни са изводите, че без значение каква ще е квалифицираната писмена форма, дали тя ще е форма за доказване, или електронен подпис за заместване на писмено волеизявление, или ще замества нотариалната форма, в случая законодателят не предоставя такава възможност на заявителя, а от своя страна заявителят няма друга възможност извън уредената процедура, с оглед обществените отношения, които се уреждат в случая и характера на правните норми, приложими в съответната публичноправна сфера.

Видно и от описаното в обстоятелствената част на оспореното решение, и от протокола, и от изложените в жалбата твърдения, няма спор, че дадените указания от страна на РИК са били резонни, с оглед липсата на достатъчно данни за автентичността на представените копия на документи – същите са били разпечатка, без заверка, а приносителят е отказал да удостовери идентичността с оригиналите и да изпълни указанията.

С оглед горното жалбата се явява неоснователна и на още едно основание. Съгласно разпоредбата на чл. 255, ал. 1 ИК срокът, в който партиите, коалициите и инициативните комитети могат да правят предложения до РИК за регистрация на кандидатски листи в изборите за народни представители, е преклузивен. Не се оспорва от нито една от страните, че дори без да обсъждаме какво е представено, дали и как е било оформено, по дадените от РИК указания допълнителни действия са извършвани след изтичане на дадения срок за отстраняване на нередности, съответно и след изтичане на срока по чл. 255, ал. 1 ИК във връзка с Решение № 537-ПВР/НС от 16.09.2021 г.

Предвид горното и на основание чл. 73 във връзка 57, ал. 1, т. 26а от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалба с вх. № НС-11-172/13.10.2021 г. от коалиция „Демократична България – Обединение“ чрез процесуален представител адв. Надежда Йорданова, срещу решение № 51-НС от 12.10.2021 г. на РИК в Двадесети и седми изборен район – Старозагорски, с което е отказана регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от коалиция „Демократична България – Обединение“ за Двадесети и седми изборен район – Старозагорски, за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 51-НС от 12.10.2021 г. на РИК 27 – Стара Загора, с което е отказана регистрация на кандидатска листа за народни представители, предложена от коалиция „Демократична България – Обединение“ за Двадесети и седми изборен район – Старозагорски, за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 73 от ИК в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения