Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 740-МИ
София, 26 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кула, област Видин, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/165 от 23 август 2019 г. от кмета на община Кула, област Видин, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Кула. Протоколът от проведените консултации на 16.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Кула, област Видин, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Христела Александрова Христова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Иванова Кръстева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Тошева Ванкова
СЕКРЕТАР: Ирина Бориславова Илиева
ЧЛЕНОВЕ: Надежда Веселинова Миленова
  Галина Иванова Ценкова
  Пенко Николаев Йончев
  Радка Димитрова Дичева
  Илонка Стоянова Желева
  Мими Велкова Вълчева
  Петър Веселинов Цветанов
  Йошка Илиева Йончева
  Румен Рашков Димитров
  1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
  2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения