Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 740-ПВР/МИ
София, 12 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Своге, Софийска област, назначена с Решение № 149-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-577/09.09.2011 г. от Жоро Радоев Цветков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Своге, за замяна на председателя на ОИК - Своге, Иван Василев Иванов с Галина Иванова Стоянова - заместник-председател на комисията, а на мястото на Галина Иванова Стоянова за заместник-председател да бъде назначена досегашната резерва Ренета Стефанова Кръстанова. Към предложението е приложена молба от Иван Василев Иванов за освобождаването му като председател на ОИК - Своге. По преписката са налични декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Ренета Стефанова Кръстанова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Своге, Софийска област, Иван Василев Иванов, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Своге, Софийска област, Галина Иванова Стоянова, ЕГН ..., досегашен заместник-председател.
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Своге, Софийска област, Ренета Стефанова Кръстанова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения