Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 74-НС
София, 20 май 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Пазарджик с вх. № НС-05-83/15 от 15.05.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 15.05.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия в Тринадесети изборен район – Пазарджишки.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 5-НС от 12 май 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петя Методиева Грозданова

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Антони Христосков Върбев

ЕГН

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Виолета Стефанова Цонова

ЕГН

СЕКРЕТАР:

Васвие Байрамалиева Мехмедова

ЕГН

ЧЛЕНОВЕ:

Боряна Чавдарова Дунгарова

ЕГН

 

Красимира Спасова Пейчева

ЕГН

 

Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева

ЕГН

 

Ростислав Ангелов Венчев

ЕГН

 

Атанас Петров Петров

ЕГН

 

Васил Стефанов Мезов

ЕГН

 

Али Ахмедов Чешмеджиев

ЕГН

 

Иванка Василева Гатина

ЕГН

 

Стойко Николов Власев

ЕГН

 2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 22 май 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

112-НС/

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения