Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 739-МИ
София, 13 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Ветово, област Русе

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-50 от 12.10.2021 г. от Албена Владимирова Найденова – упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“, за промяна в състава на ОИК – Ветово. Предлага се на мястото на Ивелина Петрова Тодорова – член на ОИК – Ветово, да бъде назначена Юлвие Ердинова Узунова.

Към предложението са приложени: декларация по по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Юлвие Ердинова Узунова; пълномощно в полза на Албена Владимирова Найденова; препис-извлечение от акт за смърт № 2521 от 31.08.2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Ивелина Петрова Тодорова като член на ОИК – Ветово, област Русе, на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Ветово, област Русе, Юлвие Ердинова Узунова, ЕГН … .

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1588-НС / 02.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

  • № 1587-НС / 02.02.2023

    относно: определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1586-НС / 02.02.2023

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения