Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 739-НС
София, 20 август 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „Движение 21“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „Движение 21", подписано от Данаил Валериев Георгиев, упълномощен от председателя и представляващ партията Татяна Дончева Тотева, заведено под № 6 на 19 август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 07.08.2014 г. от СГС - ФО, VI-5 състав, по ф.д. № 7517/2003 г.;

2. образец от подписа на представляващия партията;

3. образец от печата на партията;

4. удостоверение № 48-00-532 от 08.08.2014 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

5. удостоверение изх. № 0276 от 12.08.2014 г. на „Алианц Банк България" АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

6. вносна бележка от 18.08.2014 г., издадена от Българска народна банка за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК в размер на 2500 лева;

7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 4688 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;

8. информация за лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания - Татяна Дончева Тотева и Данаил Валериев Георгиев;

9. пълномощно от Татяна Дончева Тотева в полза на Данаил Валериев Георгиев.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: „Движение 21".

От протокол с вх. № НС-04-03-10 от 20.08.2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „Движение 21" в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „Движение 21".

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на политическа партия „Движение 21" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135, ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „Движение 21" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: Движение 21.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения