Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 739-ПВР/МИ
София, 12 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Крушари, област Добрич, назначена с Решение № 269-ПВР/МИ от от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-590/12.09.2011 г. от Стефка Кирилова Митева - упълномощен представител на Общинския съвет на Коалиция за България, с приложено пълномощно по преписката за промяна в състава ОИК в община Крушари, област Добрич, като на мястото на Денка Ненчева Петрова - член на комисията, да бъде назначена Златка Костадинова Андонова. Към предложението са приложени: молба от Денка Ненчева Петрова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Златка Костадинова Андонова; копие от свидетелство за завършено полувисше образование и учителска правоспособност от 1972 г. и копие от лична карта на Златка Костадинова Андонова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Крушари, област Добрич, Денка Ненчева Петрова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 10 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Крушари, област Добрич, Златка Костадинова Андонова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения