Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 738
София, 13 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Доставка на 1600 (хиляда и шестстотин) специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В., с инсталиран системен софтуер, в комплект за всяко устройство с батерии и удължители за електрозахранване, с 5 (пет) броя смарткарти, с 2 (два) броя флашпамети, допълнително 2000 (две хиляди) броя флашпамети, включително транспорт и застраховка на СУЕМГ до гр. София и предаване в склад за съхранение с адрес: гр. София, ул. „Подп. Васил Златарев“ № 44А, „Карго Партнер“ ЕООД, съгласно техническата спецификация и условията на договора“, открита с Решение № 688 от 06.10.2021 г. на Централната избирателна комисия и решение за откриване на процедурата системен № F157568 от 07.10.2021 г., уникален номер на поръчката № 04312-2021-0018, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 07.10.2021 г.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, ал. 1 от ЗОП и чл. 64 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) и чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 29, чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с Решение  № 688 от 06.10.2021 г. на Централната избирателна комисия, Заповед № 22-АД/08.10.2021 г. на председателя на ЦИК за назначаване на комисия за разглеждане на предложенията на поканените участници и провеждане на преговори, отразените резултати в Протокол № 1 от 11.10.2021 г. за разгледаните оферти, Протокол № 2 за определяне поредността за провеждане на преговори, Протокол № 3-1 и Протокол № 3-2 от 12.10.2021 г. от проведените преговори и Доклад от 13.10.2021 г. от работата на комисията, одобрен с протоколно решение от 13.10.2021 г. на ЦИК, и предвид следните МОТИВИ:

Със Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 36 от 2021 г.), в сила от 01.05.2021 г., машинно гласуване се произвежда на всички видове избори, включително когато едновременно се произвеждат повече от един вид избор, като в избирателната секция избирателят гласува само с бюлетина за машинно гласуване, с изключение на секциите по чл. 212, ал. 5 ИК. Машинно гласуване се произвежда и в секции извън страната при определените в закона условия. С Решение от 02.09.2021 г. на Народното събрание на Република България (обн., ДВ, бр. 73 от 03.09.2021 г.) са насрочени избори за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г., а с Указ № 245 от 14.09.2021 г. на президента на Република България (обн., ДВ, бр. 77 от 16.09.2021 г.) на 14 ноември 2021 г. са насрочени предсрочни избори за народни представители. Едновременното произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и избори за народни представители ще се осъществи за първи път, освен това само с машинно гласуване в над 9000 избирателни секции в страната и избирателни секции извън страната, определени при наличие на посочените в ИК условия. Произвеждането на двата вида избори на една и съща дата изисква гласуване с две различни бюлетини, което технологично ще удължи времето за гласуване на един избирател, съответно налага увеличаване броя на секциите, в които трябва да се поставят две машини за гласуване, за да се гарантира упражняването на правото на глас от избирателите.

Като се вземе предвид краткият срок след изборите за народни представители, произведени на 11.07.2021 г., до датата на насрочените за 14.11.2021 г. избори, установените практически логистични затруднения при доставянето на СУЕМГ в условията на Covid-19, както и краткият срок от 7 дни, определен в Конституцията и Изборния кодекс за произвеждане на евентуален нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, дори и при прилагане на § 3, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, за ЦИК като възложител възникват съществени затруднения, дори невъзможност да изпълни нормално нормативно установените си съгласно Изборния кодекс дейности, свързани с подготовката, организацията и произвеждането на тези избори, само с наличните СУЕМГ. Чрез провеждането на процедура на договаряне без предварително обявление се цели обезпечаване на изборния процес, конкретно обезпечаване на машинното гласуване в избирателните секции с по-голям брой избиратели, в кратки срокове.

При така посочената фактическа обстановка, която обосновава настъпилите изключителни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя (ЦИК) събития и поради причини, които не са в резултат на неговото поведение, а именно насрочването на предсрочни избори за народни представители и по този начин произвеждането едновременно на два различни вида избори, които водят до същественото затрудняване на организацията и произвеждането им, включително обезпечаване на машинно гласуване, трябва да се проведе процедура по чл. 79, ал. 1, т. 4 ЗОП.

В допълнение към фактическата обстановка следва да се отбележи, че за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. ще са необходими не по-малко от 9401 машини, по една във всяка секция в страната, както и над 700 машини в избирателните секции извън страната. Поради краткото време между изборите за президент и вицепрезидент на републиката и евентуални нови избори за президент и вицепрезидент на републиката и с цел да се гарантира машинното гласуване в секциите извън страната е наложително да се осигури достатъчен брой машини, част от които да се ползват само за нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, предвид изключително краткия срок, в който трябва да бъдат параметризирани електронните бюлетини и транспортирани машините извън страната в над 60 държави. За нуждите на разяснителната кампания, както и за провеждане на обучения на РИК и СИК, ще са необходими по-голям брой машини в сравнение с изборите на 11.07.2021 г.

Въпреки предприетите действия от страна на ЦИК за осигуряване на достатъчен брой СУЕМГ за нормалното провеждане на изборния процес и гарантиране правото на глас на българските граждани до настоящия момент, като се вземе предвид, че на изборите на 14 ноември 2021 г. ще се произведат едновременно два национални избора, поставянето на допълнителна машина в още избирателни секции, освен определените при произвеждането на изборите на 11 юли 2021 г., е наложително. Трябва да се вземат предвид секциите с голям брой избиратели по избирателните списъци и секциите, в които на 11 юли 2021 г. са гласували повече от 320 избиратели, като в тях се осигури втора машина, за да се оптимизира времето за гласуване, да се избегне струпване на избиратели и да се намалят свързаните с това рискове в условията на COVID-19.

Централната избирателна комисия ще организира изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. с доставените по Договор № 1 от 06.02.2021 г. 9600 СУЕМГ, А-4 Модел 517 и доставените по Договор № 22 от 24.06.2021 г. 1637 СУЕМГ, А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В. При доставяне на допълнителен брой от 1600 СУЕМГ, същите по вид и модел, като тези, с които ще се произведат изборите, ще се постигне пълна хардуерна и софтуерна съвместимост. Придобиване на СУЕМГ с различни технически характеристики при кратките срокове за запознаване с техническата им документация, удостоверяване на съответствията съгласно чл. 213а ИК и одитиране на системния и приложен софтуер ще създаде затруднения в тяхното използване, настройка на системния и приложен софтуер, както и ще затрудни изпълнението на предвидените в Изборния кодекс дейности на възложителя и компетентните органи по чл. 213а, ал. 2 ИК.

Гореизложеното мотивира Централната избирателна комисия да покани за участие в обществената поръчка производителя на СУЕМГ, А-4 Модел 517 – Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В., частно дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговската камара в Амстердам с номер 04032259, със седалище и адрес на управление Густав Малерплейн 25 С, 1082MS, Амстердам, Нидерландия, представлявано от Франс Харм Гуннинк – управляващ директор и дружествата, доставили същия тип устройства за предходни избори – „Информационно обслужване“ АД, ЕИК 831641791, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1504, ул. „Панайот Волов“ № 2, представлявано от Ивайло Борисов Филипов – изпълнителен директор, и „Сиела Норма“ АД, с ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Владимир Вазов“ № 9, представлявано от Веселин Тодоров Тодоров – изпълнителен директор.

Средствата за финансовото обезпечаване на договора се осигуряват по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси съгласно чл. 17, ал. 1 от Постановление № 305 от 17.09.2021 г. на Министерския съвет за приемане на план-сметка за разходите за подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В определения срок – до 23:59 ч. на 08.10.2021 г., чрез ЦАИС ЕОП са постъпили оферти от „Сиела Норма“ АД и „Информационно обслужване“ АД. Назначената със Заповед № 22-АД/08.10.2021 г. на председателя на ЦИК комисия за разглеждане на предложенията на поканените участници и провеждане на преговори е констатирала съответствие на подадените оферти с изискванията за лично състояние и техническо предложение за изпълнение на поръчката, констатирала е, че предложените цени не надвишават максималната прогнозна стойност на поръчката, съответно комисията е поканила чрез ЦАИС ЕОП на основание чл. 67 от ППЗОП допуснатите участници - „Сиела Норма“ АД и „Информационно обслужване“ АД за провеждане на преговори на 12.10.2021 г. от 10:00 часа, обективирано в Протокол № 1 от 11.10.2021 г.

С поканените участници са проведени преговори, съобразно поредността, определена чрез теглене на жребий, обективирано в Протокол № 2 от 12.10.2021 г.

Предложената обща цена за изпълнение на поръчката от „Сиела Норма“ АД след проведените преговори възлиза в размер на 8 488 000,00 (осем милиона четиристотин осемдесет и осем хиляди) лева без вкл. ДДС или 10 185 600,00 (десет милиона сто осемдесет и пет хиляди и шестстотин) лева с вкл. ДДС, като постигнатите договорености са  обективирани в Протокол № 3-1 от 12.10.2021 г.

Предложената обща цена за изпълнение на поръчката от „Информационно обслужване“ АД след проведените преговори възлиза в размер на 8 577 900,00 (осем милиона петстотин седемдесет и седем хиляди и деветстотин) лева без вкл. ДДС или 10 293 480,00 (десет милиона двеста деветдесет и три хиляди четиристотин и осемдесет) лева с вкл. ДДС, като постигнатите договорености са  обективирани в Протокол № 3-2 от 12.10.2021 г.

При така постигнатите цени за изпълнение на поръчката комисията е класирала участниците въз основа на приетия критерий за определяне на икономически най-изгодната оферта - „най-ниска цена“, както следва:

1.      „Сиела Норма“ АД, с ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Владимир Вазов“ № 9.

2.       „Информационно обслужване“ АД, ЕИК 831641791, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1504, ул. „Панайот Волов“ № 2.

Предвид горизложеното Централната избирателна комисия в качеството си на възложител по посочената процедура

 

Р Е Ш И :

 

I.  ОПРЕДЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка, открита и проведена при условията на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП, с уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки (РОП) 04312-2021-0018, „Сиела Норма“ АД, с ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Владимир Вазов“ № 9, представлявано от Веселин Тодоров Тодоров – изпълнителен директор.

II.  ВЪЗЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на дейностите по процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка, открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП, с предмет: „Доставка на 1600 (хиляда и шестстотин) специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В., с инсталиран системен софтуер, в комплект за всяко устройство с батерии и удължители за електрозахранване, с 5 (пет) броя смарткарти, с 2 (два) броя флашпамети, допълнително 2000 (две хиляди) броя флашпамети, включително транспорт и застраховка на СУЕМГ до гр. София и предаване в склад за съхранение с адрес: гр. София, ул. „Подп. Васил Златарев“ № 44А, „Карго Партнер“ ЕООД, съгласно техническата спецификация и условията на договора“ на участника „Сиела Норма“ АД, с ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Владимир Вазов“ № 9, представлявано от Веселин Тодоров Тодоров – изпълнителен директор.

III.  УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия да подпише с определения за изпълнител участник „Сиела Норма“ АД, с ЕИК 130199580, договор за изпълнение на предмета на обществената поръчка.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 11 ЗОП и чл. 19а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 ППЗОП настоящото решение, протоколите и докладът от работата на комисията да се публикуват в Регистъра на обществените поръчки към електронната преписка на обществената поръчка.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването, съответно от получаването на решението, съгласно § 3 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения