Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 737-НС
София, 20 август 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски

Постъпило е предложение с вх. № НС-05-14 от 19.08.2014 г. от Мирослав Николов Михайлов - упълномощен представител на Михаил Райков Миков, представляващ коалиция „Коалиция за България", за извършване на промяна в РИК в Петнадесети изборен район - Плевенски. Предлага се на мястото на Боряна Цветанова Предолова - председател на РИК в Петнадесети изборен район - Плевенски, да бъде назначен Кръстьо Христов Крачунов.

Към предложението са приложени: заявление по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК от Боряна Цветанова Предолова за освобождаването й от състава на РИК; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от удостоверение за правоспособност на Кръстьо Христов Крачунов; пълномощно изх. № 800 от 06.08.2014 г. за упълномощаване на Мирослав Николов Михайлов, да предлага членове и извършва промени в състава на РИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 60, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на РИК в Петнадесети изборен район - Плевенски, Боряна Цветанова Предолова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на РИК в Петнадесети изборен район - Плевенски Кръстьо Христов Крачунов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения