Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 736-ПВР/МИ
София, 9 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Елена, област Велико Търново, назначена с Решение № 275-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-571/09.09.2011 г. от ОИК - Елена. Към писмото са приложени: предложение от упълномощен представител на ПП „АТАКА" за замяна на члена на ОИК Венета Иванова Лапчева-Русева с Атанас Димитров Павлов; заявление от Венета Иванова Лапчева-Русева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Атанас Димитров Павлов; решение № 74 от 07.09.2011 г. на ОИК - Елена.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Елена, област Велико Търново, Венета Иванова Лапчева-Русева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 15 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Елена, област Велико Търново, Атанас Димитров Павлов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения