Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 735-ПВР/МИ
София, 9 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Козлодуй, област Враца, назначена с Решение № 293-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-565/08.09.2011 г. от Гълъб Борисов Кирилов - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", за промени в ОИК - Козлодуй, област Враца. Предлага се на мястото на члена на комисията Зоя Александрова Кръстева да бъде назначена Десислава Гълъбова Кирилова-Кучева. Към предложението са приложени: молба от Зоя Александрова Кръстева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Десислава Гълъбова Кирилова. Допълнително са представени по факса пълномощно от Борислав Константинов Банчев на Гълъб Борисов Кирилов и писмо от Борислав Константинов Банчев - областен председател на ДПС - Враца, до ОИК - Козлодуй.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Козлодуй, област Враца, Зоя Александрова Кръстева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Козлодуй, област Враца, Десислава Гълъбова Кирилова-Кучева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения