Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 735-ПВР/МИ
София, 09.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Козлодуй, област Враца, назначена с Решение № 293-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-565/08.09.2011 г. от Гълъб Борисов Кирилов - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", за промени в ОИК - Козлодуй, област Враца. Предлага се на мястото на члена на комисията Зоя Александрова Кръстева да бъде назначена Десислава Гълъбова Кирилова-Кучева. Към предложението са приложени: молба от Зоя Александрова Кръстева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Десислава Гълъбова Кирилова. Допълнително са представени по факса пълномощно от Борислав Константинов Банчев на Гълъб Борисов Кирилов и писмо от Борислав Константинов Банчев - областен председател на ДПС - Враца, до ОИК - Козлодуй.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Козлодуй, област Враца, Зоя Александрова Кръстева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Козлодуй, област Враца, Десислава Гълъбова Кирилова-Кучева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения