Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 734-ПВР
София, 12 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на инициативен комитет за издигане на независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката Юрий Иванов Елисаветов и Иван Пейчев Йорданов в изборите на 14 ноември 2021 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ПВРНС-12-2 от 12.10.2021 г. е входирано заявление, подписано от Анелия Николова Денева – представляваща инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Юрий Иванов Елисаветов и независим кандидат за вицепрезидент Иван Пейчев Йорданов в изборите на 14 ноември 2021 г., с което се иска заличаване на регистрацията на инициативния комитет. Към заявлението е приложено обяснение от инициативния комитет, с което е посочена като причина обективна невъзможност да се съберат необходимите подписи в подкрепа на независимите кандидати.  

Инициативният комитет за издигане на независим кандидат за президент Юрий Иванов Елисаветов и независим кандидат за вицепрезидент Иван Пейчев Йорданов в изборите на 14 ноември 2021 г. е регистриран за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. с Решение № 678-ПВР от 4 октомври 2021 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия намира, че искането за заличаване регистрацията на инициативния комитет е направено в срок, подписано е от оправомощено лице и същото е основателно, поради което са налице условията за заличаване.

Предвид изложеното и на основание чл. 155 от Изборния кодекс и раздел ІX от Решение № 545-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на Инициативния комитет за издигане на независим кандидат за президент Юрий Иванов Елисаветов и независим кандидат за вицепрезидент Иван Пейчев Йорданов в изборите на 14 ноември 2021 г., и анулира издаденото удостоверение.  

ВЪЗСТАНОВЯВА внесения депозит в размер на 100 лева в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 816-ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: временна замяна на член на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски

  • № 815-ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Демокрация и законност“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • № 814-ПВР/НС / 27.10.2021

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Граждански комитет равни пред закона“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • всички решения