Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 732-ПВР/МИ
София, 9 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Пирдоп, Софийска област, назначена с Решение № 422-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-563/08.09.2011 г. от Теодора Петрова - председател на ОИК - Пирдоп, с което се препраща предложение от 07.09.2011 г. от Манчо Манчев - общински председател на ПП „Движение за права и свободи" - Пирдоп, за замяна на члена на ОИК - Пирдоп, Павлина Добрева Георгиева с Десислава Иванова Харалампиева-Генчева. Към писмото са приложени: писмо на ОИК - Пирдоп, изх. № 15 от 23.08.2011 г.; молба от Павлина Добрева Георгиева вх. № 1 от 06.09.2011 г.; молба от Павлина Добрева Георгиева вх. № 2 от 06.09.2011 г. за освобождаването й като член на ОИК - Пирдоп; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено полувисше образование и учителска правоспособност на Десислава Иванова Харалампиева от 1990 г.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Пирдоп, Софийска област, Павлина Добрева Георгиева, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 15 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Пирдоп, Софийска област, Десислава Иванова Харалампиева-Генчева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения