Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 731-МИ
София, 09.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от ПП ”БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ”, против решение № 98 от 29.08.2011 г. и решение № 99 от 29.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия – Оряхово, област Враца

Постъпила е жалба с вх. № 701 от 01.09.2011 г. от ПП "БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" срещу решение № 98 от 29.08.2011 г. на Общинска избирателна комисия - Оряхово, с което е отказана регистрация на политическата партия за участие в изборите за общински съветници на община Оряхово, както и срещу решение № 99 от 29.08.2011 г., с което е отказана регистрацията на партията за участие в изборите за кмет на община Оряхово. В жалбата се твърди, че атакуваното решение е незаконосъобразно поради съображения, изложени в жалбата.
Към жалбата са приложени копие от заявления за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., подадени до ОИК - Оряхово; удостоверение № 77 от 8 август 2011 г. на ЦИК за регистрация на ПП "БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; протокол от 20.08.2011 г. от заседание на Националната колегия на ПП "БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" за взето решение за регистриране по места в общинските избирателни комисии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г.; пълномощно за Даниела Славейкова Пахарска, която е подала заявленията за участие в изборите за общински съветници и кмет на община Оряхово. Представени са и заверени преписи на обжалваните решения № 98 от 29.08.2011 г. и № 99 от 29.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия - Оряхово.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество, същата е основателна поради следните съображения :
С обжалваните решения ОИК - Оряхово, е отказала да регистрира ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" за участие в изборите за общински съветници и за кмет на община Оряхово, насрочени за 23 октомври 2011 г., тъй като не са изпълнени указанията й за представяне на копие от решението на ръководството на партията от 30.06.2011 г. за участие в изборите за общински съветници и кметове, представено пред ЦИК, или копие от решението на ръководството на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на съответната община. Този извод на общинската избирателна комисия е незаконосъобразен, тъй като жалбоподателят е представил протокол от 20.08.2011 г. от заседание на Националната колегия на партията, с което е взето решение за регистрацията й по места в общинските избирателни комисии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г. и с това следва да се считат за изпълнени изискванията на т.11, буква "б" от Решение № 203-МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК. От друга страна, протоколното решение от 20.08.2011 г. е взето от централното ръководство на партията, тъй като след извършена служебна проверка на представения в ЦИК устав на партията се установи, че Националната колегия на ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" е компетентен централен орган на партията, който съгласно устава на партията може да вземе решение за участието й в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложените съображения и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 98 от 29.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия - Оряхово, с което е отказана регистрация на политическата партия за участие в изборите за общински съветници на община Оряхово, както и решение № 99 от 29.08.2011 г., с което е отказана регистрацията на партията за участие в изборите за кмет на община Оряхово.
УКАЗВА на Общинската избирателна комисия - Оряхово, да приеме представеното с протокол от 20.08.2011 г. на Националната колегия на ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" решение за регистриране по места в общинските избирателни комисии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г. като годно да породи необходимите правни последици решение и да регистрира партията в изборите за общински съветници и кмет на община Оряхово на 23 октомври 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1860-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на партия „ГЕРБ“ за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1859-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 септември 2020 г

  • № 1858-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • всички решения