Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 730-НС
София, 12 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на партия “БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Със заявление вх. № ПВРНС-10-2 от 12.10.2021 г., подписано от Николай Нанков Ненчев – председател и представляващ партията, подадено чрез Валерия Александрова Кардашевска-Ранчева – упълномощен представител, е поискано заличаване на регистрацията на партията за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. Към заявлението е приложено решение да бъде анулирана регистрацията на партията за участие в парламентарните избори на 14.11.2021 г., взето от Управителния съвет на партията на 11.10.2021 г.

С Решение № 655-НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК партия “БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Централната избирателна комисия намира, че искането за заличаване регистрацията на партията е направено в срок, подписано е от представляващия партията, същото е основателно, поради което са налице условията за заличаване регистрацията на партията.

Предвид изложеното и на основание чл. 137, ал 1, 2 и 3 от Изборния кодекс и раздел ІX от Решение № 545-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на партия “БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и анулира издаденото удостоверение № 21-П от 29 септември 2021 г.

ВЪЗСТАНОВЯВА внесения депозит в размер на 2500 лева в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения