Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 730-НС
София, 12 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на партия “БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Със заявление вх. № ПВРНС-10-2 от 12.10.2021 г., подписано от Николай Нанков Ненчев – председател и представляващ партията, подадено чрез Валерия Александрова Кардашевска-Ранчева – упълномощен представител, е поискано заличаване на регистрацията на партията за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. Към заявлението е приложено решение да бъде анулирана регистрацията на партията за участие в парламентарните избори на 14.11.2021 г., взето от Управителния съвет на партията на 11.10.2021 г.

С Решение № 655-НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК партия “БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Централната избирателна комисия намира, че искането за заличаване регистрацията на партията е направено в срок, подписано е от представляващия партията, същото е основателно, поради което са налице условията за заличаване регистрацията на партията.

Предвид изложеното и на основание чл. 137, ал 1, 2 и 3 от Изборния кодекс и раздел ІX от Решение № 545-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА РЕГИСТРАЦИЯТА на партия “БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и анулира издаденото удостоверение № 21-П от 29 септември 2021 г.

ВЪЗСТАНОВЯВА внесения депозит в размер на 2500 лева в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения