Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 730-НС
София, 19 август 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ДЕСНИТЕ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление от коалиция „ДЕСНИТЕ", подписано от Илко Тодоров Семерджиев представляващ коалицията, заведено под № 3 на 18 август 2014 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

- решение за създаване на коалиция „ДЕСНИТЕ" от 13.08.2014 г., подписано от представляващите ПП „Български демократически форум" - Жаклин Толева, ПП „Единна народна партия" - Мария Капон, ПП „Синьо Единство" - Христо Панчугов.

С решението е определен представляващият коалицията, както и партията, която отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията - ПП „Български демократически форум", и лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания - Юлиан Христов Войнов и Иво Илиев Касабов;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ", издадено на 11.08.2014 г. от СГС, VІ-12 състав, по ф.д. № 2434/1990 г.;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ", издадено на 08.08.2014 г. от СГС, VІ-15 състав, по ф.д. № 337/2008 г.;

- удостоверение за актуално състояние на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО", издадено на 13.08.2014 г. от СГС, VІ-10 състав, по ф.д. № 181/2013 г.;

- образци от подписите на представляващите партиите - 3 бр.;

- образци от печатите на партиите - 3 бр.;

- образец от подписа на представляващия коалицията;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-567 от 12.08.2014 г. на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ" за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-547 от 11.08.2014 г. на ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ" за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-576 от 13.08.2014 г. на ПП „СИНЬО ЕДИНСТВО" за внесен финансов отчет за 2013 г.;

- вносна бележка от БНБ от 14.08.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК;

- банково удостоверение изх. № 122/0673 от 13.08.2014 г. от „Алианц Банк България" АД" за банкова сметка на името на партия „Български демократически форум", която ще обслужва само предизборната кампания;

- списък на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност по чл. 164, ал. 2 от ИК на коалиция „ДЕСНИТЕ", свързани с предизборната кампания за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. - Юлиан Христов Войнов и Иво Илиев Касабов;

- списък на 4358 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като КП ДЕСНИТЕ.

От протокол с вх. № НС-04-03-6 от 19 август 2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ДЕСНИТЕ", в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ДЕСНИТЕ".

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на коалиция „ДЕСНИТЕ".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 140 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция от партии „ДЕСНИТЕ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: КП ДЕСНИТЕ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения