Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 730-ПВР/МИ
София, 8 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Карлово, област Пловдив, назначена с Решение № 216-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпила е молба вх. № ОИК-564/08.09.2011 г. от представителя на ПП „ГЕРБ" - Карлово, с която се моли да бъде извършена замяна на члена на ОИК - Карлово, Димитър Стоянов Димитров с Мария Александрова Василева-Митковска. Към молбата са приложени: уведомление до Общинското ръководство на ПП „ГЕРБ" от ОИК - Карлово; молба от Димитър Стоянов Димитров до ОИК - Карлово, за освобождаване от състава; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Мария Александрова Василева-Митковска и диплом за завършено висше образование на същата..
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Карлово, област Пловдив, Димитър Стоянов Димитров, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 4 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Карлово, област Пловдив, Мария Александрова Василева-Митковска, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения