Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 73-ЕП
София, 5 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 12, 13, буква „в“, чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158-160, чл. 161, ал. 1, 3-6, чл. 351, чл. 352, чл. 354, т. 1- 4, чл. 363-370 и § 1, т. 3, 6 и 7 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. Право да бъде избиран за член на Европейския парламент от Република България има всеки български гражданин, който отговаря едновременно на следните условия:

а) навършил е 21 години към изборния ден включително;

б) има постоянен адрес в Република България и е живял най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава–членка на Европейския съюз;

в) не е поставен под запрещение (пълно или ограничено);

г) не изтърпява наказание лишаване от свобода.

2. Право да бъде избиран за член на Европейския парламент от Република България има и всеки гражданин на държава–членка на Европейския съюз, който не е български гражданин и отговаря едновременно на следните условия:

а) навършил е 21 години към изборния ден включително;

б) има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава–членка на Европейския съюз;

в) не е поставен под запрещение (пълно или ограничено);

г) не изтърпява наказание лишаване от свобода;

д) не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

3. „Живял най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава–членка на Европейския съюз“ е:

а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на Република България или в друга държава–членка на Европейския съюз;

За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава;

б) гражданин на държава–членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на Република България или на друга държава–членка на Европейския съюз, най-малко 6 месеца към датата на произвеждане на изборите (26 май 2019 г.).

4. „Адрес на пребиваване“ е адресът, на който лицето е регистрирано при престоя си в Република България или в друга държава–членка на Европейския съюз.

5. „Статут на продължително и постоянно пребиваване“ е статут, придобит при условията и по реда на Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани и членовете на техните семейства.

6. Кандидати за членове на Европейския парламент от Република България могат да бъдат издигани само от регистрирани в Централната избирателна комисия (ЦИК) партии, коалиции и инициативни комитети за издигане на независими кандидати. Всеки кандидат може да се кандидатира в изборите само в една държава-членка на Европейския съюз.

7. Централната избирателна комисия регистрира и обявява кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети. ЦИК води публични регистри на кандидатските листи за членове на Европейския парламент от Република България.

 ІІ. Кандидатски листи

8. Кандидатите, издигнати от партии и коалиции се подреждат в общи кандидатски листи. Броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля броя на членовете на Европейския парламент от Република България (17 членове).

Издигнатият от инициативен комитет кандидат образува отделна кандидатска листа, в която е вписано само неговото име.

9. Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа. Участващите в тях партии не могат да участват със самостоятелни листи.

10. Независим кандидат не може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция.

ІІІ. Лица, които не могат да бъдат регистрирани като кандидати на партии и коалиции

11. Не могат да бъдат посочвани и регистрирани като кандидати за членове на Европейския парламент от Република България от името на партии и коалиции военнослужещите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции“, държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, за които със закон е забранено членството в политическа партия. Тези граждани могат да участват в изборите само като независими кандидати.

ІV. Статут на кандидатите, неприкосновеност и отпуск

12. От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България имат качество на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата и задълженията му като длъжностно лице се прекратяват от деня на заличаването.

13. От деня на регистрацията на кандидатите до обявяване на резултатите от изборите кандидатите не могат да бъдат задържани или привличани като обвиняеми, освен за извършено престъпление от общ характер и с разрешение на ЦИК, издадено по определен от комисията ред, въз основа на мотивирано искане от главния прокурор. При заварено тежко престъпление разрешение за задържане не се иска, като в този случай незабавно се уведомява ЦИК.

14. Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата му по чл. 160, ал. 1 ИК се прекратяват от деня на заличаването.

Разпоредбата не се прилага, когато регистрираните кандидати са били задържани или привлечени като обвиняеми преди датата на регистрация. 

 Служебен отпуск на кандидата

15. Кандидат за член на Европейския парламент от Република България, който заема служба в администрацията на държавен или на местен орган, задължително ползва по свой избор платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Това изискване не се прилага за  министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президента и вицепрезидента на републиката, като техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати.

16. Отпускът по т. 15 се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж. В случай на заличаване на регистрацията на кандидат, отпускът се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването бъде отменено, се смята, че отпускът не е прекъсван.

17. Изискванията по т. 15 и 16 се прилагат и за кандидатите, които заемат една от следните длъжности:

а) народен представител в национален парламент;

б) член на правителство на държава–членка на Европейския съюз;

в) член на Европейската комисия;

г) съдия, генерален адвокат или секретар на Съда на Европейския съюз;

д) член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка;

е) член на Сметната палата на Европейския съюз;

ж) Европейски омбудсман;

з) член на Икономическия и социален комитет на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия;

и) член на Комитета на регионите;

к) член на комитети или други органи, учредени въз основа на Договорите за създаване на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия, с цел да управляват фондовете на Европейския съюз или с оглед изпълнението на постоянни административни задължения;

л) член на Съвета на директорите, на Управителния комитет или служител на Европейската инвестиционна банка;

м) служител или работещ в институциите на Европейския съюз или в специализираните органи, прикрепени към тях, или в Европейската централна банка;

н) изпълнява друга служба или извършва дейност, която е несъвместима с положението на народен представител.

 V. Регистриране на кандидатски листи и действителност на регистрациите

18. Кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България могат да бъдат предложени за регистриране само от една партия или коалиция или от инициативен комитет. В случай, че бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет, действителна е първата по време регистрация.19. Кандидатите, предложени от партия или коалиция, се регистрират от ЦИК след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес (адрес на пребиваване) на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България (Приложение № 65 от изборните книжа). Предложението се подписва от представляващите партията или коалицията лица или от изрично упълномощени от тях лица и се представя в ЦИК не по-късно от 23 април 2019 г. (32 дни преди изборния ден).

Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление-декларация от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция (Приложение № 67-ЕП от изборните книжа);

б) декларация по образец от всеки кандидат-гражданин на държава-членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, в която декларира обстоятелства по чл. 365, ал. 1, т. 6 от ИК (Приложение № 69-ЕП от изборните книжа);

в) пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред ЦИК в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.

20. Кандидатите, предложени от инициативен комитет се регистрират от ЦИК след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес  (адрес на пребиваване) на кандидата за член на Европейския парламент от Република България (Приложение № 66-ЕП от изборните книжа). Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се представя в ЦИК не по-късно от 23 април 2019 г. (32 дни преди изборния ден). Към предложението се прилагат:

а) списък с имената на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат, съдържащ не по-малко от 2500 саморъчни подписи, имената и ЕГН на българските граждани, а за гражданите на друга държава-членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или или продължително пребиваване – имената, ЛН, № на лична карта или паспорт, № на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него (Приложение № 70-ЕП от изборните книжа). На всяка страница на списъка (подписката) под таблицата с данните и подписите на избирателите упълномощените лица, събирали подписите изписват следния текст: „Долуподписаният ……………… (трите имена и ЕГН) като член на инициативния комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат ………………………. (трите имена) удостоверявам, че подписите на избирателите са положени пред мен и се подписва под този текст.

Всеки избирател може да участва само в един списък (подписка). Списъкът се предава и в структуриран електронен вид на технически носител. Формата и начина на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени в Решение на ЦИК № 36-ЕП от 2 април 2019 г.;

б) заявление-декларация от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 351, ал. 1 или 2 от ИК (Приложение № 68-ЕП от изборните книжа);

в) декларация по образец от кандидата - гражданин на държава–членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, в която декларира обстоятелства по чл. 365, ал. 1, т. 6 от ИК (Приложение № 69-ЕП от изборните книжа).

21. Кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България се регистрират от ЦИК не по-късно от 23 април 2019 г. (32 дни преди изборния ден).

22. Кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България се вписват в отделен входящ регистър (Приложение № 71-ЕП от изборните книжа) по реда на постъпването, като се отбелязва датата и часа на постъпване. Кандидатите на партиите и коалициите се регистрират с номера, под които са подредени в кандидатската листа. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на ЦИК.

23. Централната избирателна комисия изпраща извлечение от регистъра по т. 22 за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, които са граждани на държава–членка на Европейския съюз, но не са български граждани, на компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз. В случай че в срок до 5 работни дни от получаване на извлечението от регистъра по т. 22 компетентният орган на съответната държава-членка на Европейския съюз не отговори, ЦИК регистрира кандидата, ако отговоря на условията на чл. 351, ал. 2 от ИК и са представени документите по т. 19 или 20.

24. Проверка на обстоятелствата по чл. 351 ИК се извършва от Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието по искане на ЦИК. За гражданин на друга държава-членка на ЕС проверка на обстоятелствата по чл. 351, ал. 2 ИК се извършва от Дирекция „Миграция“ в МВР.

25. Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на чл. 364, ал. 1 или 3 от ИК. Решението се обявява незабавно и се уведомяват съответните кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети.

26. Решението на ЦИК за обявяване недействителността на регистрацията на кандидатите по т. 25 може да се обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) по реда на чл. 58 във връзка с чл. 366, ал. 2 ИК.

VІ. Обработване на подписка и проверка

27. Членът на инициативния комитет, който обработва и предоставя личните данни на избирателите, подкрепящи издигането на кандидат за член на Европейския парламент от Република България спазва изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.

28. Централната избирателна комисия предава незабавно списъка (подписката) по чл. 367, ал. 2 от ИК на ГД „ГРАО“ в МРРБ, която извършва проверка, съгласно решение на ЦИК не по-късно от 28 април 2019 г. (27 дни преди изборния ден).

29. Централната избирателна комисия в срок не по-късно от 28 април 2019 г. (27 дни преди изборния ден) установява резултата за списъка (подписката) по т. 28 въз основа на извършената проверка от ГД „ГРАО“ в МРРБ.

30. Когато ЦИК установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Решението на ЦИК може да се обжалва пред ВАС в тридневен срок.

VІІ. Условия за регистрация. Отказ

31.1. При изпълнение на изискванията на Изборния кодекс ЦИК взема решение за регистрация на кандидатите от съответната кандидатска листа.

31.2. При установяване на непълноти и несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срока за регистрация не по-късно от 32 дни преди изборния ден (23 април 2019 г.).

31.3. При изпълнение на указанията на ЦИК и наличие на всички останали изисквания ЦИК извършва регистрацията с решение.

31.4. Ако непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в дадения срок ЦИК с решение отказва регистрацията на кандидатите, за които се отнасят.

31.5. Отказът за регистрация може да бъде обжалван пред ВАС по реда на чл. 58, във връзка с чл. 368, ал. 3 ИК.  

32. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция партията или коалицията може не по-късно от 25 април 2019 г. (30 дни преди изборния ден) да предложи за регистриране друг кандидат на мястото на кандидата, чиято регистрация е отказана или обявена за недействителна.

33. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат на негово място не по-късно от 18 май 2019 г. (7 дни преди изборния ден).

34.1. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 25 април 2019 г. (30 дни преди изборния ден). Новият кандидат по предложение на партията или коалицията заема освободеното или последното място в кандидатската листа.

34.2. Когато новият кандидат се предлага да заеме последното място в листата, останалите кандидати се преподреждат с едно място напред.

 VIII. Подаване на документи за регистрация на кандидати

35. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България от 9,00 ч. на 12 април 2019 г. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, вход от към Националната художествена галерия „Пресцентър“.

36. Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати е 18,00 ч. на 23 април 2019 г. (32 дни преди изборния ден).

37. Не се изисква нотариална заверка на документите във връзка с регистрациите.

ІХ. Решения за регистрация и обжалване

38. За регистрацията на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, предложени от партия, коалиция или инициативен комитет ЦИК приема отделно решение за всяка кандидатска листа. Решенията се вписват в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България (Приложение № 71-ЕП от изборните книжа) и в публичния регистър на кандидатите (Приложение № 72-ЕП от изборните книжа).

39. Централната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на кандидат за член на Европейския парламент от Република България (Приложение № 73-ЕП от изборните книжа).

40.1. Решенията на ЦИК за регистриране на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, за обявяване недействителност на регистрацията на кандидати, за заличаване и за отказ на регистрацията на кандидати може да се обжалват пред ВАС чрез ЦИК в срок до три дни от обявяването им. ЦИК изпраща незабавно жалбата и преписката към нея на съда.

40.2. Върховният административен съд разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до три дни от получаването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, ЦИК и заинтересованите лица.

40.3. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3343-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3342-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции

  • № 3341-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

  • всички решения