Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 729-НС
София, 19 август 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски

Постъпило е предложение с вх. № НС-10-17 от 15.08.2014 г. от Левент Исмаилов Исмаилов - преупълномощен представител на Лютви Ахмед Местан, представляващ партия „Движение за права и свободи", за промяна в РИК в Деветнадесети изборен район - Русенски. Предлага се на мястото на Емел Тефикова Видинлиева - секретар на РИК в Деветнадесети изборен район - Русенски, да бъде назначена Виолета Ангелова Петрова.

Към предложението са приложени: заявление от Емел Тефикова Видинлиева - секретар на РИК, за освобождаването й от състава на РИК поради служебна ангажираност; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование, копие от удостоверение за правоспособност и копие от лична карта на Виолета Ангелова Петрова; копие от пълномощно № 19-01/06.08.2014 г. и копие от пълномощно № 19/06.08.2014 г. в полза на Левент Исмаилов Исмаилов; копие от удостоверение за актуално състояние по ф.д. № 2574/ 1990 г. на СГС от 07.08.2014 г.

Постъпило е и предложение с вх. № НС-05-16 от 18.08.2014 г. от Пламен Дулчев Нунев - областен координатор на ПП „ГЕРБ", област Русе, за промяна в РИК в Деветнадесети изборен район - Русенски. Предлага се на мястото на Людмил Владимиров Бъчваров - член на РИК в Деветнадесети изборен район - Русенски, да бъде назначен Йордан Венелинов Димитров.

Към предложението са приложени: заявление от Людмил Владимиров Бъчваров - член на РИК, за освобождаването му от състава на РИК поради лични причини; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Йордан Венелинов Димитров. Извършена е служебна проверка в преписката към вх. № НС-05-16/11.08.2014 г. и е установено наличието на пълномощно № КО-Г-119 от 06.08.2014 г. относно представителната власт на Пламен Дулчев Нунев - областен координатор на ПП „ГЕРБ", област Русе.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 51, ал. 2, т. 1 и чл. 60, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА Емел Тефикова Видинлиева като секретар на РИК в Деветнадесети изборен район - Русенски, и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА Людмил Владимиров Бъчваров като член на РИК в Деветнадесети изборен район - Русенски, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на РИК в Деветнадесети изборен район - Русенски, Виолета Ангелова Петрова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Деветнадесети изборен район - Русенски, Йордан Венелинов Димитров, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения