Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 729-ПВР/МИ
София, 08.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Елин Пелин, Софийска област, назначена с Решение № 304-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-569/08.09.2011 г. от Иван Николаев Иванов - член на ОИК - Елин Пелин, от квотата на ПП „ДПС", с молба да бъде освободен по собствено желание и по лични причини като член на комисията. Към заявлението са приложени: предложение от Росица Дейстанова Стефанова - представител на ПП „ДПС", община Елин Пелин, надлежно упълномощена с представено пълномощно, за замяна на Иван Николаев Иванов с Детелина Гаврилова Миланова; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование на Детелина Гаврилова Миланова..
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Елин Пелин, Софийска област, Иван Николаев Иванов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Елин Пелин, Софийска област, Детелина Гаврилова Миланова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1860-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на партия „ГЕРБ“ за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1859-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 септември 2020 г

  • № 1858-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • всички решения