Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 728-МИ
София, 08.09.2011

ОТНОСНО:  жалба против решение 64 от 26.08.2011 г. и решение 101 от 31.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Оряхово, област Враца

Постъпило е писмо с вх. № 660/03.09.2011 г. на ЦИК от Общинската избирателна комисия в община Оряхово, област Враца. Към писмото е приложена жалба, заведена под вх. № 22 от 03.09.2011 г. на ОИК в община Оряхово, от Валери Емилов Петров в качеството му на пълномощник на Никола Петков Иванов, председател на ПП „Национално движение единство". С обжалваното решение ОИК в община Оряхово е дала на 26.08.2011 г. с решение № 64 указания на ПП „Национално движение единство" да представи копие от решението за участие в изборите за общински съветници и кметове, представено в ЦИК, или копие от решението на централното ръководство на партията, компетентно съгласно устава, за участие в изборите за общински съветници и кметове за съответната община, като отказва да приеме представения от партията протокол № 2 от 16.08.20011 г. на централното ръководство на ПП „Национално движение единство" за участие и регистрация в местните избори и изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2011 г. С решение № 101 от 31.08.2011 г. Общинската избирателна комисия в община Оряхово отказва да регистрира ПП „Национално движение единство" поради неспазване на дадените указания и т. 11, буква „б" от Решение 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК.
Жалбоподателят иска отмяна на посоченото по-горе решение на ОИК - Оряхово, и да се дадат задължителни указания на ОИК - Оряхово, за регистрация на ПП „Национално движение единство" в изборите за общински съветници и кметове в общината.
Към жалбата са приложени копия от следните документи: жалба от Валери Емилов Петров; заверено копие от пълномощно от Никола Петков Иванов, председател на ПП „Национално движение единство", на името на Валери Емилов Петров; препис от решение № 64 от 26.08.2011 г. на ОИК в община Оряхово; препис от решение № 101 от 31.08.2011 г. на ОИК в община Оряхово; заверено копие на заявление на ПП „Национално движение единство" (Приложение № 25 от изборните книжа) за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; удостоверение № 47 на ЦИК от 08.08.2011 г. за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; копие от решение № 88-МИ на ЦИК за регистрация на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове; копие от препис-извлечение на протокол № 2 от 16.08.2011 г. на Изпълнителния съвет на ПП „Национално движение единство" и копие от регистъра на ОИК в община Оряхово за вписване на партиите/коалициите от партии и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г.
От така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:
Жалбата е допустима за разглеждане относно решение № 101 на ОИК - Оряхово, като подадена от надлежно легитимирано лице и в срока по чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс. Обжалваното решение е обявено на 31.08.2011 г., а жалбата е подадена на 03.09.2011 г. в посочения от закона тридневен срок.
Разгледана по същество жалбата в тази си част е основателна и обжалваното решение № 101 от 31.08.2011 г. на ОИК - Оряхово, следва да се отмени като незаконосъобразно по следните съображения:
Представеното с протокол № 2 от 16.08.2011 г. на Изпълнителния съвет на ПП „Национално движение единство" решение за участие и регистрация в местните избори и изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2011 г. е взето от централното ръководство на партия и след извършена служебна проверка на представения в ЦИК устав на партията, Изпълнителният съвет на ПП „Национално движение единство" е компетентен централен орган на партията, който съгласно устава на партията може да вземе решение за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Жалбата в частта относно решение № 64 от 26.08.2011 г.на ОИК - Оряхово, е недопустима и следва да остане без разглеждане поради следните съображения:
Решение № 64 от 26.08.2011 г. на ОИК - Оряхово, съгласно диспозитива на решението представлява действия на ОИК - Оряхово, по изготвяне и предоставяне на указания на участник в изборния процес. Тези действия нямат самостоятелен характер и не възпрепятстват възможността на жалбоподателя да упражни свои права и законни интереси, свързани с участието му в изборите за общински съветници и кметове в община Оряхово, област Враца.
Предвид изложените съображения и на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 и чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 101 от 31.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Оряхово, област Враца, с което комисията отказва регистрация на ПП „Национално движение единство" за участие в изборите за общински съветници в община Оряхово.
УКАЗВА на Общинската избирателна комисия в община Оряхово да приеме представеното с протокол № 2 от 16.08.2011 г. на Изпълнителния съвет на ПП „Национално движение единство" решение за участие и регистрация в местните избори и изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2011 г. като годно да породи необходимите правни последици решение и да регистрира партията в изборите за общински съветници в община Оряхово на 23 октомври 2011 г.
Оставя без разглеждане жалбата в частта относно решение № 64 от 26.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Оряхово.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения