Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 726-НС
София, 19 август 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „РЕПУБЛИКА БГ” за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „РЕПУБЛИКА БГ", подписано от Георги Василев Василев, председател и представляващ партията, заведено под № 2 на 18 август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 11.08.2014 г. от СГС - ФО, VI-4 състав, по ф.д. № 720/2013 г.;

2. образец от подписа на представляващия партията;

3. образец от печата на партията;

4. удостоверение № 48-00-560 от 12.08.2014 г. на Сметната палата в уверение на това, че ПП „РЕПУБЛИКА БГ" не е имала задължение съгласно Закона за политическите партии;

5. удостоверение изх. № 6297 от 12.08.2014 г. на „Банка Пиреос България" АД - клон Ситняково, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

6. платежно нареждане от 13.08.2014 г., издадено от „Банка Пиреос България" АД - клон Ситняково, за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ;

7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 7223 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;

8. уведомление за лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързано с предизборната кампания - Владимир Рашков Георгиев.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: РЕПУБЛИКА БГ.

От протокол с вх. № НС-04-03-5 от 19 август 2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „РЕПУБЛИКА БГ" в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „РЕПУБЛИКА БГ".

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на политическа партия „РЕПУБЛИКА БГ " за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал.1 и чл. 135, ал.1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „РЕПУБЛИКА БГ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: РЕПУБЛИКА БГ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1924-МР / 23.05.2023

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Челопеч, Софийска област, на 18 юни 2023 г.

  • № 1923-НС / 23.05.2023

    относно: изменение на Решение № 1866-НС от 31.03.2023 г. на ЦИК относно определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

  • № 1922-НС / 18.05.2023

    относно: унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения