Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 726-МИ
София, 8 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Гражданско сдружение „Регионално бъдеще”, с. Връв, област Видин, срещу решение № 45 от 29.08.2011 г. на ОИК – Ново село, област Видин

Постъпила е жалба с вх. № 593 от 31.08.2011 г. на ЦИК от Свилен Севастакиев Маринов - управител на Гражданско сдружение „Регионално бъдеще" от с. Връв, област Видин, клон Ново село, срещу решение № 45 от 29.08.2011 г. на ОИК - Ново село, с което решение посоченият ОИК не е определил кметствата Флорентин и Ясен за избор на кмет на кметство. Жалбоподателят е изтъкнал множество съображения за незаконосъобразност на оспорения акт, позовавайки се на норми на международното право и изтъквайки, че § 16 от ПЗР на Изборния кодекс е обявен за противоконституционен с решение № 4 на Конституционния съд, постановено по конституционно дело № 4/2011 г.
Жалбоподателят развива и съображения, че оспореният акт нарушава основни политически права на гражданите, каквото е тяхното активно избирателно право по отношение избора на кмет на кметство на посочените населени места. Допълнително се сочат производства пред Административен съд - София-град, и Върховния административен съд, по които жалбоподателят е бил страна, а ответник по жалбата му Централната избирателна комисия.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима, като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е основателна, макар и на основания, различни от тези, посочени от жалбоподателя.
С обжалваното решение № 45 от 29.08.2011 г. ОИК - Ново село, е обявила, че избори за кметове на кметства ще се произведат на 23 октомври 2011 г. в населените места от община Ново село - с. Винарово и с. Негованци. Актът е постановен при липса на фактически и правни основания за неговото издаване. От правна страна като основание за издаване е посочен чл. 70, ал. 1 от ИК, като същият текст дефинира понятието „изборен район" по отношение на произвеждането на избори за общински съветници, а ал. 2 касае произвеждането на избори за кмет на кметство, но и двете разпоредби не съдържат правно основание за издаване на оспореното решение. Компетентността на общинската избирателна комисия в тази посока се урежда от чл. 33, ал. 1, т. 2 от ИК, съгласно който текст ОИК определя и обявява номерата на изборните райони в общината. Такива са и указанията на ЦИК в Решение № 445-ПВР/МИ от 19 август 2011 г. От фактическа страна по преписката липсват мотиви както в решението, така и в протокола от проведеното заседание, на което същото е постановено, както и липсва официално издадена справка от ТЗ „ГРАО" досежно броя на населението по постоянен адрес в населените места в община Ново село. Без такава справка е невъзможно законосъобразно да се определят изборните райони за кметове на кметства. С Решение № 23-МИ от 13 юли 2011 г. Централната избирателна комисия е указала, че под население се разбира броят на всички жители, вписани по постоянен адрес в регистъра на населението при ГД „ГРАО" в МРРБ към 21 юни 2011 г. - датата на обнародване на указа на президента на републиката за насрочване на изборите за общински съветници и кметове. Ето защо оспореното решение следва да бъде отменено, на Общинската избирателна комисия в община Ново село да бъдат дадени указания да постанови решение по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2 от ИК за определяне и обявяване на номерата на изборните райони въз основа на официална справка от ТЗ „ГРАО", като се съобразят и останалите указания по цитираните по-горе решения с № 23-МИ от 13 юли 2011 г. и № 445-ПВР/МИ от 19 август 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 2, чл. 33, ал. 3 и чл. 77, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отменя решение № 45 от 29.08.2011 г. на ОИК - Ново село, област Видин, и указва на ОИК - Ново село, да постанови решение по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2 от ИК за определяне и обявяване на номерата на изборните райони въз основа на официална справка от съответното териториално звено на ГД „ГРАО" в МРРБ, като съобрази и останалите указания по цитираните по-горе решения с № 23-МИ от 13 юли 2011 г. и № 445-ПВР/МИ от 19 август 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения