Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 725-НС
София, 19 август 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция АБВ – (Алтернатива за българско възраждане) за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление от коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане), подписано от упълномощения от представляващия коалицията Георги Седефчов Първанов, заведено под № 1 на 17 август 2014 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

- решение от 12.08.2014 г. за образуване и определяне на представляващ коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане), подписано от представляващите партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)" Георги Седефчов Първанов; партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ", представлявана от Екатерина Иванова Атанасова; партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ", представлявана от Михаил Николаев Шишков, партия „ФЕДЕРАЦИЯ АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО", представлявана от Ивайло Валентинов Русчев;

- удостоверение за актуално състояние на партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)" от 07.08.2014 г. от СГС, VІ-4 състав, по ф.д. № 474/2014 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ" от 11.08.2014 г. от СГС, VІ-1 състав, по ф.д. № 35051/1992 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ" от 08.08.2014 г. от СГС, VІ-9 състав, по ф.д. № 1309/1997 г.;

- удостоверение за актуално състояние на партия „ФЕДЕРАЦИЯ АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО" от 12.08.2014 г. от СГС, VІ-5 състав, по ф.д. № 4650/2005 г.;

- образец от подписа на представляващия коалицията;

- образци от подписите на представляващите партиите - 4 бр.;

- образци от печатите на партиите - 4 бр.;

- служебна бележка от Сметната палата изх. № 48-00-570 от 12.08.2014 г. на партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)" за липса на задължения за внасяне на годишни финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-554 от 12.08.2014 г. за внесени от партия „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-545 от 11.08.2014 г. за внесени от партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-575 от 13.08.2014 г. за внесени от партия „ФЕДЕРАЦИЯ АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО" финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

- банково удостоверение изх. № 1100 685 от 15.08.2014 г. от „Банка ДСК" ЕАД за открита банкова сметка на ПП „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ", по която ще се обслужва предизборната кампания;

- платежно нареждане от 15.08.2014 г. от „Банка ДСК" ЕАД за внесен безлихвен депозит по чл. 129 от ИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.;

- информация за партията и за лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) във връзка с предизборната кампания - Емил Аврамов Кало - член на Координационния съвет на коалицията;

- списък от 4352 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител в един класьор и списък в структуриран вид на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като АБВ - (Алтернатива за българско възраждане).

От протокол с вх. № НС-04-03-4/19.08.2014 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРР за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане).

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане).

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10 и чл. 140 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане) за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: Коалиция АБВ - (Алтернатива за българско възраждане).

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения