Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 724-МИ
София, 12 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Драгомъж, община Исперих, област Разград

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-282 от 07.10.2021 г. е постъпило писмо от ОИК – Исперих, че с решение № 195 от 07.04.2021 г. на ОИК – Исперих, на основание чл. 42, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 42, ал. 3 ЗМСМА предсрочно са прекратени пълномощията на кмета на село Драгомъж Синан Незир Нури.

Приложени са: влязло в сила решение № 63 от 27.04.2021 г. по адм. дело № 100/2021 г. по описа на Административен съд – Разград; решение № 201 от 05.10.2021 г. на ОИК – Исперих; решение № 195 от 07.04.2021 г. на ОИК – Исперих; справка от официалната страница на ГД „ГРАО“ в МРРБ за броя на населението по постоянен адрес на кметство Драгомъж, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес на кметство Драгомъж към 15.09.2021 г. е 454 души, поради което в кметство Драгомъж, община Исперих, област Разград, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия приема, че Общинската избирателна комисия – Исперих, област Разград, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Драгомъж, община Исперих, област Разград.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения