Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 724-МИ
София, 12 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Драгомъж, община Исперих, област Разград

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-282 от 07.10.2021 г. е постъпило писмо от ОИК – Исперих, че с решение № 195 от 07.04.2021 г. на ОИК – Исперих, на основание чл. 42, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 42, ал. 3 ЗМСМА предсрочно са прекратени пълномощията на кмета на село Драгомъж Синан Незир Нури.

Приложени са: влязло в сила решение № 63 от 27.04.2021 г. по адм. дело № 100/2021 г. по описа на Административен съд – Разград; решение № 201 от 05.10.2021 г. на ОИК – Исперих; решение № 195 от 07.04.2021 г. на ОИК – Исперих; справка от официалната страница на ГД „ГРАО“ в МРРБ за броя на населението по постоянен адрес на кметство Драгомъж, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес на кметство Драгомъж към 15.09.2021 г. е 454 души, поради което в кметство Драгомъж, община Исперих, област Разград, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия приема, че Общинската избирателна комисия – Исперих, област Разград, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Драгомъж, община Исперих, област Разград.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения